Riskienhallinta

Alma Mediassa riskienhallinnan tehtävänä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinta on osa Alma Median taloudellista raportointiprosessia ja yksi yhtiön tärkeimpiä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Riskienhallinnan päävastuu on yhtiön hallituksella. Se käsittelee tärkeimmät tunnistetut riskit ja vastaa yhtiön riskinottohalukkuuden ja -sietokyvyn määrittämisestä. Tarkastusvaliokunta hyväksyy konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokuutta. Valiokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.
 
Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatiotasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, joka vastaa riskienhallinnasta ja toimenpiteiden raportoinnista.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Alma Mediassa riskiksi on määritelty tapahtuma tai asia, joka estää strategisen, operatiivisen tai taloudellisen tavoitteen saavuttamisen. Riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.
 
Strategiset riskit

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen.
 
Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, muun muassa Baltian ja muun Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden ennakoitua hitaamman kehittymisen, liiketoiminnan kehittymisen sekä taloudellisen kasvun osalta.
 
Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen. Tietotekniikan ja -liikenteen riskejä arvioidaan ja hallitaan konsernin ICT-organisaation ja liiketoimintayksiköiden yhteistyöllä sekä yhteistyökumppanien kanssa. Erityisesti verkkoliiketoiminnan teknistä toimivuutta ja haavoittuvuutta seurataan koko toimialalla tarkoin.
 
Painotoiminnassa on tärkeää ennalta ehkäistä toiminnan keskeytymisiä hyvällä johtamis- ja turvallisuuskulttuurilla sekä ohjeistuksella. Mahdollisiin keskeytyksiin varaudutaan varapainosuunnitelmilla.

Rahoitusriskit

Konsernin rahoituksesta vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernin keskitetty rahoitustoiminto hoitaa kaikkien konserniyhtiöiden operatiivista rahoitustoimintaa. Toiminto pitää sisällään maksuliikenteen hoidon, likviditeetin hallinnan, varainhankinnan ja sijoittamisen. 
 
Pitkäaikaisessa rahoituksessa käytetään pääomamarkkinajärjestelyjä. Kassan ylijäämä sijoitetaan konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti vakavaraisiin, alle vuoden mittaisiin sijoitusinstrumentteihin.

Alma Median rahoitusriskejä on kuvattu kattavammin konsernitilinpäätoksen liitetiedoissa.