Hallinnointi

Alma Media Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ Helsingin pörssin antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Alma Media soveltaa Global Reporting Initiativen ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista. Alma Media Oyj on vuonna 2015 noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 sellaisenaan ja on 1.1.2016 ryhtynyt noudattamaan uutta hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaan laadittu selvitys Alma Median hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan myös erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä yhtiön vuosikertomuksessa.

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median verkkosivuilla.

Alma Median tarkastusvaliokunta on tarkastanut hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, ja yhtiön tilintarkastaja on valvonut selvityksen antamista ja tarkastanut, että kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä vastaa tilinpäätöstä.

Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitetty Alma Median verkkosivuilla.

Alma Median johtoryhmän CV-tiedot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Alma Media on julkaissut myös palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2015.