4. HENKILÖSTÖKULUT
MEUR 2015 2014
Palkat ja palkkiot 7,6 7,3
Eläkekulut 0,7 1,5
Muut henkilösivukulut 0,9 0,8
Yhteensä 9,2 9,6
Henkilöstömäärä keskimäärin 114 116
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja 0,6 0,5
Konsernin muut johtoryhmän jäsenet 1,6 1,4
Hallituksen jäsenet 0,3 0,3
Yhteensä 2,5 2,1
Emoyhtiön toimitusjohtajan etuuksia on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa, liitteessä 7.