17. OMA PÄÄOMA
MEUR 2015 2014
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 45,3 45,3
Osakepääoma 31.12. 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 1.1. 119,3 319,3
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -0,0 -200,0
Ylikurssirahasto 31.12. 119,3 119,3
Muut rahastot 1.1. 5,4 5,4
Muut rahastot 31.12. 5,4 5,4
Sidottu oma pääoma yhteensä 169,9 169,9
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1 216,4 100,0
Osakeanti 19,9 200,0
Pääomanpalautus -9,1 -7,5
Siirto kertyneet voittovarat -36,4 -76,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12 190,7 216,4
Kertyneet voittovarat 1.1. -36,4 -76,1
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 36,4 76,1
Kertyneet voittovarat 31.12. 0,0 0,0
Tilikauden voitto -70,1 -36,4
Vapaa oma pääoma yhteensä 120,6 179,9
Oma pääoma yhteensä 290,6 349,9
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12. 2015 2014
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 190,7 216,4
Voitto edelliseltä tilikaudelta 0,0 0,0
Tilikauden voitto -70,1 -36,4
Yhteensä 120,6 179,9