Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)
MEUR 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto -70,1 -36,4
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1,1 0,9
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot 0,0 -0,0
Nettorahoituskulut 75,0 39,3
Verot 0,9 0,9
Varausten muutos 0,0 -0,2
Muut oikaisut -14,2 -9,6
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,6 1,7
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 8,6 8,7
Saadut osinkotuotot 9,4 5,6
Saadut korkotuotot 0,3 0,9
Maksetut korkokulut -0,4 -0,7
Maksetut verot 0,1 -2,6
Liiketoiminnan rahavirta 10,2 8,4
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -0,7
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,9 0,0
Myönnetyt lainat 0,0 -0,5
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,7
Ostetut tytäryhtiöt -28,5 -0,0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 2,1 12,2
Ostetut ja myydyt osakkuusyhtiöt -0,3 -0,4
Investointien nettorahavirta -26,5 11,2
Rahavirta ennen rahoitusta -16,3 19,6
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 45,0 152,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -37,0 -180,5
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 6,3 8,6
Saadut konserniavustukset 10,5 0,0
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -9,1 -7,5
Rahoituksen nettorahavirta 15,7 -20,5
Rahavarojen muutos (lisäys+ / vähennys -) -0,5 -0,9
Rahavarat tilikauden alussa 5,9 6,8
Rahavarat tilikauden lopussa 5,4 5,9