Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 13 3,7 4,0
Aineelliset hyödykkkeet 14 2,5 2,6
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 15 332,4 365,3
Muut sijoitukset 15 6,3 8,4
Pysyvät vastaavat yhteensä 344,9 380,3
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 16 23,0 27,6
Rahavarat 5,4 5,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 28,4 33,6
Vastaavaa yhteensä 373,4 413,9
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 119,3 119,3
Muut rahastot 5,4 5,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 190,7 216,4
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,0 0,0
Tilikauden voitto (tappio) -70,1 -36,4
Oma pääoma yhteensä 17 290,6 349,9
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 0,1 0,0
Pakolliset varaukset 19 0,0 0,0
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 20 3,3 8,2
Lyhytaikainen vieras pääoma 21 79,4 55,8
Vieras pääoma yhteensä 82,7 64,0
Vastattavaa yhteensä 373,4 413,9