Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys vuonna 2015

  • Liikevaihto 291,5 (295,4) milj. euroa, laskua 1,3 %.
  • Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,7 % ja oli 102,8 (94,5) milj. euroa.
  • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,4 (35,1) milj. euroa, kasvua 6,5 %.
  • Käyttökate 34,5 (36,4) milj. euroa, laskua 5,1 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 (21,4) milj. euroa, 8,0 % (7,2 %) liikevaihdosta, kasvua 9,3 %.
  • Liikevoitto 17,7 (20,7) milj. euroa eli 6,1 % (7,0 %) liikevaihdosta, laskua 14,5 %.
  • Katsauskauden tulos 12,1 (15,7) milj. euroa, laskua 23,3 %.
  • Tammi–joulukuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -5,7 (-0,7) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos 0,13 ( 0,19) euroa.
  • Hallituksen voitonjakoehdotus 0,12 euroa/osake
AVAINLUVUT 2015 2014 Muutos
MEUR 1-12 1-12 %
Liikevaihto 291,5 295,4 -3,9 -1,3
Sisältöliikevaihto 104,7 110,1 -5,5 -4,9
Sisältömyynti, painettu 97,0 104,6 -7,6 -7,2
Sisältömyynti, verkko 7,1 5,6 1,5 27,3
Mainosmyynnin liikevaihto 146,9 146,4 0,5 0,3
Mainosmyynti, painettu 66,2 73,7 -7,5 -10,2
Mainosmyynti, verkko 80,7 72,7 8,0 11,0
Palveluliikevaihto 39,9 38,8 1,1 2,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 268,7 274,6 -5,9 -2,1
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,4 35,1 2,3 6,5
Käyttökate 34,5 36,4 -1,9 -5,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 21,4 2,0 9,3
% liikevaihdosta 8,0 7,2
Liikevoitto (-tappio) 17,7 20,7 -3,0 -14,5
% liikevaihdosta 6,1 7,0
Tilikauden tulos 12,1 15,7 -3,7 -23,3
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,13 0,19 -0,06 -30,9
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,13 0,19 -0,06 -30,9
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 102,8 94,5 8,3 8,7
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 35,3 32,0

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 120 642 934 (179 932 379) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2015 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2014 pääoman palautus 0,12) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2015, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 885 982 (2014 pääoman palautus 9 058 422) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen kansantalouden arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vain vähän vuonna 2016. Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tsekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin vuonna 2015.

Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2016; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee. Mainonnan kokonaismäärän ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2016.

Loppuvuodesta 2015 toteutunut Talentum-yrityskauppa kasvattaa Alma Median liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2016. Alma Media arvioi vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne

Alma Medialle vuosi 2015 oli hyvä toimintaympäristö huomioiden. Ulkomaan liiketoiminta kehittyi erinomaisesti itäisen Euroopan kansantalouksien hyvän kasvun myötä, mutta kotimaan markkinassa ei nähty toivottua elpymistä merkittävän tuloskäänteen aikaansaamiseksi. Kuluneena vuonna Suomen kansantalouden kehitys oli EU:n heikoimpia ja kuluttajien ostovoima oli laskussa. Kotimaan talouden heikko yleisvire vaikutti negatiivisesti kuluttajien ja elinkeinoelämän odotuksiin sekä mainonnan investointeihin.

Vuonna 2015 Alma Median operatiivinen tulos kuitenkin parani vaikeasta suhdanteesta huolimatta. Koko vuoden liikevaihto laski 291,5 miljoonaan euroon myytyjen liiketoimintojen seurauksena. Liikevoitto ilman kertaeriä parani 9,3 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon. Hyvä tuloskehitys jatkui erityisesti Alma Median kansainvälisen liiketoiminnan päätoimintamaissa Itä-Euroopassa. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä ulkomainen rekrytointiliiketoiminta kasvoi lähes 21 prosenttia.

Mediakulutuksen painopiste on nopeasti siirtymässä digitaalisiin kanaviin, etenkin mobiiliin. Mediakäytön muutosten myötä mainostajien panostukset painettuun mediaan laskevat ja siirtymä digitaalisiin kanaviin jatkuu. Alma Media on vienyt määrätietoisesti liiketoimintaansa ja henkilöstöään painetun median maailmasta kohti digitaalisia monimediapalveluita. Vuonna 2015 konsernin digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihdossa ylittyi 100 miljoonan euron rajapyykki, kasvua edelliseen vuoteen oli 8,7 prosenttia.

Digitaaliset kuluttajapalvelut –segmentissä liikevaihdon kasvu oli erinomaisen kannattavaa liikevoiton ilman kertaeriä kasvaessa 47 prosenttia vuoden takaisesta. Keskeisin tekijä tuloksen paranemisessa oli ulkomaisen rekrytointiliiketoiminnan vahva kehitys. Kotimaassa digitaaliset palvelut onnistuivat säilyttämään tulostasonsa.

Talousmedia ja yrityspalvelu -segmentin kannattavuuden parannusta edesauttoi hyvä mainosmyynti ja JM Tiedon tuoma liikevaihdon kasvu. Kauppalehden sisältömyynnissä onnistuttiin kompensoimaan painetun median lasku digitaalisten sisältötuottojen kasvulla.

IL-Mediassa vuosi oli vaikea. Painetun median sisältöliikevaihto ja mainonta olivat merkittävässä laskusuunnassa. Vuoden loppua kohden digimainonnassa saatiin kuitenkin aikaiseksi ilahduttava käänne. Verkon mainosmyyntiä kasvattivat loppuvuonna erityisesti mobiilimyynti, ohjelmallisen ostamisen ja mainonnan kohdentamisen uudet ratkaisut.

Aluemediassa julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi tehtiin useita divestointeja, toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista. Siellä aloitettiin myös vaiheittainen siirtymä kohti maksullista digitaalista sisältöä.

Yksi suomalaisen mediasektorin suurimpia uutisia kuluneena vuotena oli Alman Talentum-yrityskauppa. Yhtiöiden liiketoiminnot täydentävät erinomaisesti toisiaan ja sulautumisessa syntyy merkittävä ammattilaismedian ja yrityspalveluiden toimija.

Talentum-yrityskauppa rahoitettiin sekä oman pääoman ehtoisella rahoituksella että velkarahoituksella. Merkittävästä investoinnista huolimatta Alma Median rahoitusasema säilyi vuonna 2015 vahvana ja omavaraisuusasteemme 42,5 %:ssa. Vahva taseemme mahdollistaa sen, että voimme jatkaa investoimista kasvuun ja kansainvälistymiseen strategiaamme sopivien mahdollisuuksien avautuessa.

Vuonna 2015 toteutimme valtakunnallisen mediamyynnin organisaatiomuutoksen. Vahvistimme kilpailukykyämme ja lisäsimme mainonnan markkinaosuuttamme panostaen muun muassa uusien tuloksellisten digitaalisten monimediaratkaisujen luomiseen ja monipuoliseen datan hyödyntämiseen.

Mediamainonnan määrä laski TNS Media Intelligencen mukaan vuoden 2015 aikana Suomessa noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, ja oli yhteensä 1,2 miljardia euroa. Arvioidaan, että sen osuus bruttokansantuotteesta kuluneena vuonna oli historiallisen alhaalla – samalla tasolla monien kehittyvien markkinoiden kanssa. Hyvin toteutetulla markkinointiviestinnällä on oma keskeinen roolinsa taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämisessä Suomessa. Suomi tarvitsee tehostamisen ja kulujen saneeraamisen sijaan investointeja, työntekoa ja yrittämistä kannustavan ilmapiirin, uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Jos haluaa myydä ja menestyä, pitää uskaltaa luoda myös kulutuskysyntää ja markkinoida.

Strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet katsauskauden aikana

Strategisen kehittämisen painopisteinä ovat monikanavasisällöt, markkinointi- ja mainosratkaisut, digitaaliset palvelut sekä voimavarojen ja osaamisen kehittäminen.

Katsauskauden aikana syyskuussa 2015 julkistettu kahden merkittävän suomalaisen mediatalon Alma Median ja Talentumin yhdistyminen hyväksyttiin. Yhdistyminen tukee Alma Median strategian eteenpäinviemistä tulevina vuosina, luo merkittävää arvoa sekä Alma Median että Talentumin osakkeenomistajille perustuen muun muassa suuremman liiketoiminnallisen kokonaisuuden tuomiin etuihin digitalisoituvilla mediamarkkinoilla, konkreettisiin kustannussynergioihin sekä yhdistyneen yhtiön tilaajapotentiaalin hyödyntämiseen. Marraskuussa 2015 Alma Media julkisti Talentum-vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen. Vaihtotarjouksen hyväksyivät osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 95 prosenttia Talentumin osakkeista. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston antoi hyväksyntänsä yhdistymiselle. Kaikkien muidenkin vaihtotarjouksen ehtojen täyttyessä, Alma Media päätti toteuttaa vaihtotarjouksen Talentumin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille. Kaupankäynti vaihtotarjouksessa tarjotuilla Alma Median uusilla osakkeilla alkoi 20.11.2015. Alma Media aloitti marraskuussa osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn toteuttaakseen vähemmistöosakkeenomistajien Talentumin osakkeiden pakollisen lunastuksen.

Katsauskauden aikana yhtiöissä käynnistyi integraatiosuunnittelu. Yhdistymissuunnitelman mukaisesti Talentumin liiketoiminta liitetään osaksi Talousmedia- ja yrityspalvelut –yksikköä. Talentumin hallinto liitetään osaksi Alma Median konsernihallintoa. Alma Media arvio, että yhdistymisestä odotettavat vuotuiset kustannussynergiat voivat nousta 4–5 miljoonaan euroon, ja yhdistymisestä aiheutuvat integraatiokustannukset ovat noin 1–2 miljoonaa euroa yhdistymistä seuraavan ensimmäisen toimintavuoden aikana. Integraatio etenee vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteuttamisvaiheeseen.

Talousmedia- ja yrityspalvelut –yksikön toimintaa päätettiin fokusoida, minkä seurauksena Alma Media myi asiakasmediaa ja sisältömarkkinoinnin palveluita tarjoavan Alma 360 Oy:n Otavamedialle lokakuussa 2015.

Alma Media rakentaa strategiansa mukaisesti kestävää kasvua liiketoimintaansa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Työ painottuu digitaalisten sisältöjen kehitykseen ja myyntiin, palveluliiketoiminnan kasvattamiseen sekä ketteriin markkinointiratkaisuihin. Toiminnassaan Alma Media on kasvattanut digitaalista palveluliiketoimintaa kannattavasti, ja toisaalla pitänyt perinteisen, painettuun mediaan perustuvan liiketoiminnan elinvoimaisena erilaisin tehostamistoimin.

Palveluliiketoiminnan kehittämiseksi esimerkiksi Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä on tarjottu median lisäksi myös järjestelmä- ja asiantuntijapalveluja asiakkaan oman liiketoiminnan johtamiseen. Kiinteistönvälittäjille on kehitetty välitysjärjestelmä ja tarjottu erilaisia informaatiopalveluja, ja rekrytointiliiketoiminnassa on panostettu muun muassa HR-konsultointiin sekä rekrytointijärjestelmiin. Yritysostojen myötä palvelutarjonta on laajentunut toiminnanohjausjärjestelmiin myös autokaupalle. Katsauskauden aikana Alma Median tytäryhtiö Alma Mediapartners Oy osti autokaupan ohjelmistoyrityksen Autosoftan täydentämään autokauppa-toimialan digitaalista liiketoimintaansa.

Alma Media jatkoi neljännen vuosineljänneksen aikana rakenneuudistuksia kustannusliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedian syyskuussa käynnistämät ja yhteensä 500 henkilöä koskeneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät. Irtisanottavia työsuhteita oli yhteensä 19 ja noin 50 henkilötyövuoden vähennys toteutui siirtymisenä pois Alma Aluemedian palveluksesta eläköitymisen tai muiden järjestelyjen kautta. Yt-neuvottelut koskivat Aluemedian kustannusliiketoiminnan koko henkilöstöä lukuun ottamatta Lapin lehtiä. Aluemediaan kuuluva paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy ei kuulunut neuvottelujen piiriin.

Alma Median hallitus hyväksyi joulukuussa 2015 päivitetyn strategian vuosille 2016–2018. Päivitetyssä strategiassa Alma Median pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin ei tehty muutoksia. Strategian painopistealueiksi määriteltiin sisällöt, monimediaratkaisut, palveluliiketoiminta sekä voimavarat ja tavat toimia.

Markkinatilanne kotimaassa

Vuonna 2015 mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 2,9 (laski 3,5) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 6,2 (laski 8,3) %, mutta kasvoi verkkomediassa 6,7 (kasvoi 12,3) % vertailukaudesta. Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski vuoden 2015 aikana 15,3 (laski 7,1) %.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2015

Alma Media osti tammikuussa 2015 JM Tieto Oy:n koko osakekannan vaiheittaisena hankintana. Alma Media omisti aikaisemmin yhtiöstä 20 %. JM Tieto Oy on B2B-myynnin tehostamiseen erikoistunut yhtiö, joka keskittyy markkinointitietoon ja sen hyödyntämiseen. JM Tieto organisoitiin osaksi Kauppalehti Tietopalvelut -liiketoimintaa.

Alma Median lehtiliiketoiminta Kainuussa siirtyi uudelle omistajalle, SLP Kustannus Oy:lle maaliskuussa 2015. Toteutuneessa kaupassa maakuntalehti Kainuun Sanomat, kaupunkilehti Koti-Kajaani ja kolme tilattavaa paikallislehteä siirtyivät Suomalainen Lehtipaino Oy:n tytäryhtiön omistukseen. Liiketoimintakaupasta ei muodostunut tulosvaikutusta Alma Median vuoden 2015 tulokseen.

Alma Median tytäryhtiö Alma Media Kustannus Oy myi Kemijärvellä ilmestyvän Koti-Lappi-kaupunkilehden huhtikuussa 2015.

Alma Median tytäryhtiö Alma Media Kustannus Oy myi Ranualla ja Posiolla ilmestyvän joka kotiin jaettavan Kuriiri-lehden. Heinäkuun 1. päivästä 2015 lähtien lehden uusi kustantaja on ollut Kuriirilainen Oy, jonka omistaa lehden nykyinen henkilöstö.

Alma Media myi 1.10.2015 asiakasmediaa ja sisältömarkkinoinnin palveluita tarjoavan Alma 360 Oy:n Otavamedialle.

Alma Median tytäryhtiö Alma Mediapartners Oy osti lokakuussa autokaupan ohjelmistoyrityksen Autosoftan sen perustajilta täydentämään autokauppa-toimialan digitaalista liiketoimintaansa. Kempeleellä toimivan Autosoftan vuotuinen liikevaihto on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Alma Media hankki Talentum-konsernista määräysvallan 17.11.2015. Aiemmin yhtiö raportoitiin konsernissa osakkuusyrityksenä ja yhdistely tehtiin pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin aiempi omistusosuus oli 14 236 295 Talentumin osaketta, mikä vastasi 32,4 prosenttia ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä. Vaihtotarjouksen ehdot täyttyivät 17.11.2015, josta lähtien Talentum on ollut osa Alma Media –konsernia ja yhdistelty konsernitilinpäätökseen 31.12.2015 tytäryhtiönä.

Tarkemmat tiedot hankituista tytäryrityksistä on annettu tilinpäätöksen liitetiedossa 2.

Konsernin liikevaihto ja tulos 2015

Liikevaihto laski vuoden 2015 aikana 1,3 % 291,5 (295,4) milj. euroon. Marraskuussa hankitun Talentum-konsernin vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 5,8 milj. euroa, josta verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 0,8 milj. euroa. Tammikuussa hankitun JM Tiedon vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 3,4 milj. euroa. Syyskuussa myydyn Alma360-liiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon oli -3,6 milj. euroa ja vuoden 2015 aikana toteutuneiden Aluemedian myytyjen lehtien vaikutus liikevaihtoon on -9,8 milj. euroa.

Sisältöliikevaihto laski 4,9 % 104,7 (110,1) milj. euroon. Sisältöliikevaihdon lasku vertailukauden tasosta johtui painetun median levikkien pienenemisestä. Talentum-konsernin vaikutus sisältöliikevaihdon kasvuun oli 4,1 milj. euroa.

Mainosmyynnin liikevaihto kasvoi 0,3 % 146,9 (146,4) milj. euroon. Painettujen lehtien mainosmyynti laski 10,2 % vertailukauden tasosta ja oli 66,2 (73,7) milj. euroa. Verkkomainosmyynti kasvoi 11,0 % 80,7 (72,7) milj. euroon.

Palveluliikevaihto oli 39,9 (38,8) milj. euroa. Palveluliikevaihtoon sisältyvät mm. Kauppalehti Tietopalveluiden, lokakuussa myydyn asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma360:n ja E-kontaktin liiketoiminnot sekä Alma Manun konsernin ulkoisille asiakkaille myydyt paino- ja jakelupalvelut. Palveluliikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Kauppalehti Tietopalveluiden sekä Alma Manun kasvanut liikevaihto.

Kokonaiskulut laskivat 0,5 milj. euroa eli 0,2 %, ja olivat 277,4 (277,9) milj. euroa. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 268,7 (274,6) milj. euroa. Kokonaiskuluihin sisältyvät katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 16,8 (15,7) milj. euroa. Vuoden 2015 kertaluonteiset kulut 8,7 (3,3) milj. euroa liittyivät arvonalentumistappioihin, uudelleenjärjestely- sekä yritysjärjestelykuluihin.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23,4 (21,4) milj. euroa, 8,0 % (7,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 17,7 (20,7) milj. euroa, 6,1 % (7,0 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -5,7 (-0,7) milj. euroa.

Alma Media -konserni vuosi 2015 yritysjärjestelyiden vaikutukset huomioiden (Pro forma)

Alma Media -konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta ja huomioiden hankittujen liiketoimintojen vaikutus vuonna 2015 on esitetty alla olevassa taulukossa:

PRO FORMA 2015 2014
milj. euroa 1-12 1-12
Liikevaihto
Alma Media -konserni raportoitu - IFRS 291,5 295,4
Myydyt liiketoiminnot * -9,7 -24,9
Hankitut liiketoiminnot ** +67,3 +76,0
Liikevaihto – pro forma 349,2 346,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Alma Media -konserni raportoitu – IFRS 23,4 21,4
Myydyt liiketoiminnot * 0,0 1,3
Hankitut liiketoiminnot ** 3,2 2,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä – pro forma 26,6 24,9

*Myydyt liiketoiminnot sisältää Aluemedian Kainuun lehtiliiketoiminnan myynnin, City24- liiketoiminnan, BNS-liiketoiminnan sekä Alma 360 Oy:n myynnin vaikutuksen
** Hankitut liiketoiminnot sisältää Talentum-konsernin, JM Tiedon sekä Autosoftan vaikutuksen. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitossa on huomioitu hankinnasta johtuvat, kasvaneet IFRS 3 -poistot.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Gofinland.fi, Monster.fi, Autotalli.com, Autosofta.fi, Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi sekä Meedio.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, Monster.hu, Monsterpolska.pl sekä Monster.cz.

Vuoden 2015 aikana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 10,5 % ja oli 61,7 (55,8) milj. euroa. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20,5 % ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 73,6 % (67,5 %) vuoden 2015 aikana. Ulkomaan rekrytointiliiketoiminnan kasvua tuki erityisesti bruttokansantuotteen vahva kasvu itäisen Keski-Euroopan maissa.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 48,4 (46,8) milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli vuoden 2015 aikana 13,4 (9,2) milj. euroa. Segmentin liikevoitto oli 12,4 (10,7) milj. euroa. Kertaluonteisena erät olivat -1,1 (1,5) milj. euroa. Kuluvan vuoden kertaluonteiset erät liittyivät arvonalentumistappioihin kotimaan verkkopalveluihin kohdistetuista liikearvoista. Vertailuvuoden kertaluonteiset erät liittyivät arvonalentumistappioihin sekä City24 -liiketoiminnan myynnin voittoon.

Talousmedia ja yrityspalvelut

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentti on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Segmentissä raportoitu asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma360 myytiin lokakuussa 2015. Marraskuussa hankitun Talentumin liiketoiminta raportoidaan osana segmenttiä.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 10,3 % 58,5 (53,0) milj. euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 41,7 % (43,0 %). Marraskuussa hankitun Talentum-konsernin vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 5,8 milj. euroa ja tammikuussa hankitun JM Tiedon vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 3,4 milj. euroa. Syyskuussa myydyn Alma360:n vaikutus liikevaihdon laskuun oli -3,6 milj. euroa.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentin sisältöliikevaihto kasvoi 24,8 % ja oli 20,3 (16,2) milj. euroa. Kauppalehden sisältöliikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2015 aikana mainosmyynti oli 17,2 (15,6) milj. euroa. Mainosmyynti verkossa kasvoi 16,3 % vertailukaudesta.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 50,7 (46,4) milj. euroa. Segmentin kokonaiskulut olivat 52,3 (47,4) milj. euroa.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,0 (6,7) milj. euroa ja liikevoitto 6,9 (6,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,6 % (12,6 %) liikevaihdosta. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät Talentumin vaiheittaiseen hankintaan liittyvään 0,4 milj. euron tulosvaikutteiseen tappioon, JM Tiedon vaiheittaisen hankinnan 0,6 milj. euron voittoon sekä Alma360 -liiketoiminnan arvonalentumistappioon 1,2 milj. euroa. Talentum-yritysoston vaikutus koko vuoden tulokseen oli vähäinen.

Valtakunnallinen kuluttajamedia

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentin liikevaihto laski tammi–joulukuussa 11,3 % 41,6 (46,9) milj. euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 29,8 % (27,0 %).

Segmentin sisältöliikevaihto laski tammi–joulukuussa 13,2 % 24,7 (28,5) milj. euroon, mikä johtui Iltalehden levikin laskusta.

Segmentin mainosmyynti laski 8,6 % ja oli 16,8 (18,4) milj. euroa. Painetun median mainosmyynti laski 22,6 %. Koko vuoden segmentin verkkomainosmyynti laski 2,1 % ja oli 12,3 (12,5) milj. euroa. Verkkomainonnan loppuvuoden kasvu ei riittänyt kompensoimaan alkuvuoden verkkomainonnan laskua.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 39,1 (43,2) milj. euroa. Kokonaiskulujen laskuun vaikutti erityisesti paino- ja jakelukulujen väheneminen painetun median myynnin laskun myötä sekä sisällöntuotannon tehostamistoimenpiteet. Segmentin katsauskauden kuluihin sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,3 (o,6) milj euroa, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyihin. Segmentin kokonaiskulut olivat 39,4 (43,8) milj. euroa.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (3,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,1 % (7,8 %) liikevaihdosta. Segmentin liikevoitto oli 2,2 (3,1) milj. euroa.

Aluemedia

Aluemedia -segmentissä raportoidaan Alma Aluemedian sanomalehtien kustannustoiminta ja konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu. Segmentin tunnetuin media on Aamulehti.

Aluemedia -segmentin liikevaihto laski tammi–joulukuussa 7,5 % 134,4 (145,2) milj. euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 3,5% (2,6%). Vuoden 2015 aikana toteutuneiden Aluemedian lehtien myynnin vaikutus liikevaihtoon on -9,8 milj. euroa.

Segmentin sisältöliikevaihto laski tammi–joulukuussa 8,7 % 59,8 (65,5) milj. euroon. Myytyjen lehtien vaikutus sisältöliikevaihdon laskuun oli 4,7 milj. euroa.

Segmentin mainosmyynti laski 9,9 % ja oli 56,3 (62,5) milj. euroa. Painetun median mainosmyynti laski 11,1 %. Segmentin verkkomainosmyynti kasvoi 23,2 % ja oli 2,5 (2,1) milj. euroa. Valtakunnallinen mainonta on vähentynyt eniten painetun median mainosmyynnissä. Myytyjen lehtien vaikutus mainosmyynnin laskuun oli 4,8 milj. euroa.

Segmentin palveluliikevaihto kasvoi 6,1 % ja oli 18,3 (17,2) milj. euroa.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 125,7 (135,8) milj. euroa ja kokonaiskulut 129,1 (137,2) milj. euroa.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,9 (9,6) milj. euroa ja liikevoitto 5,9 (8,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 % (6,6 %) liikevaihdosta. Vuoden 2015 kertaluonteiset erät olivat yhteensä -3,0 (-1,3) milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyvät uudelleenjärjestelykuluihin, arvonalentumistappioihin sekä kiinteistön myyntivoittoon.

Osakkuusyhtiöt

Talentum on aikaisemmin yhdistelty Alma Median konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä pääomaosuusmenetelmällä, koska konserni omisti 14 236 295 Talentumin osaketta, mikä vastasi 32,4 prosenttia ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä. Alma Median tekemä vaihtotarjous toteutui 17.11.2015 mistä lähtien Talentum on ollut osa Alma Media –konsernia ja yhdistelty konsernitilinpäätökseen 31.12.2015 tytäryhtiönä.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2015 2014
milj. euroa 1-12 1-12
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Arvonalentumistappiot -1,1 -0,2
Myyntivoitot 1,7
Talousmedia & yritystieto
Arvonalentumistappiot -1,2 -0,5
Uudelleenjärjestelykulut -0,5
Myyntivoitot ja -tappiot 0,2 0,7
Valtakunnallinen kuluttajamedia
Uudelleenjärjestelykulut -0,3 -0,6
Alueellinen media
Arvonalentumistappiot -0,5 -1,3
Uudelleenjärjestelykulut -2,8 -0,1
Myyntivoitot ja -tappiot 0,3 0,1
Kohdistamaton
Uudelleenjärjestelykulut -0,5 -0,2
Talentum-yritysjärjestelyn kulut -1,8
Myyntivoitot ja -tappiot 2,0 0,0
Liikevoiton kertaluonteiset erät -5,7 -0,7
Kertaluonteiset erät tuloksessa ennen veroja -5,7 -0,7

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2015 lopussa 328,2 (256,1) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 42,5 % (42,6 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,35 (1,17) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi–joulukuussa 33,2 (26,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti erityisesti alentunut käyttöpääoman taso sekä alhaisemmat maksetut korot ja verot. Vuoden 2015 rahavirta ennen rahoitusta laski 11,1 (34,9) milj. euroon, mihin vaikutti vuoden 2015 aikana toteutetut merkittävät yritysostot.

Konsernilla oli korollisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 90,6 (83,0) milj. euroa. Joulukuun lopussa korollisista veloista rahoitusleasingvelkoja oli yhteensä 65,0 milj. euroa ja lainoja rahoituslaitoksilta 25,6 milj. euroa. Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 76,2 (71,1) milj. euroa.

Alma Medialla on käytettävissä kaksi 20,0 milj. euron suuruista, sitovaa rahoituslimiittiä, joista oli 31.12.2015 käytettynä 15 milj. euroa. Sen lisäksi yhtiöllä on 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelma oli 31.12.2015 kokonaan käyttämättä.

Alma Medialla ei ollut yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja 31.12.2015. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat olivat 0,3 (0,0) milj. euroa.

Investoinnit

Alma Media -konsernin investoinnit olivat vuonna 2015 yhteensä 60,2 (14,4) milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääsääntöisesti osakkuusyhtiö JM Tieto Oy:n ja Talentum Oyj:n lunastamisesta konserniyhtiöksi sekä normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 2015 yhteensä 5,5 milj. euroa (5,5 milj. euroa vuonna 2014). Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin tuloslaskelmaan yhteensä 4,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa vuonna 2014). Taseeseen aktivoitiin vuoden 2015 aikana yhteensä 1,5 milj. euroa kehittämismenoja (1,5 milj. euroa vuonna 2014). 31.12.2015 taseessa oli aktivoituja kehittämismenoja yhteensä 1,5 (1,3) milj. euroa.

Henkilöstö

Vuoden 2015 aika alma Median palvelulukessa oli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna (ilman jakajia) 1 793 (1 828) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 929 (985).

Hallinto

Alma Media Oyj:n 17.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Niklas Herlinin, Esa Lagerin, Petri Niemisvirran, Perttu Rinnan, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Suutarin.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Esa Lager puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja sekä Petri Niemisvirta puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Perttu Rintaa, Esa Lageria ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

Alma Media Oyj on noudattanut vuonna 2015 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014 on julkaistu 13.2.2015 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön taseen 31.12.2014 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta käytetään 36 420 000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.

Pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautuksena 0,12 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokoushetkellä yhtiöllä oli 75 486 853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä oli 9 058 422,36 euroa. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli maksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 26.3.2015.

Muut yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 754 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin 1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 754 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Samalla yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. osakkeenomistuksen perusteella neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka ovat rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta.

Osake

Tammi–joulukuussa NASDAQ Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 9 668 430 Alma Median osaketta, mikä vastasi 12,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2015 oli 3,00 euroa. Vuoden 2015 aikana alin kaupankäyntikurssi oli 2,51 euroa ja ylin 3,25 euroa.

Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 247,1 milj. euroa.

Optio-ohjelma ja osakepalkkiojärjestelmä

Alma Medialla on optio-ohjelma 2009. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2009 optio-ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta enintään 1,0 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille. LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita. LTI 2015 -järjestelyn ensimmäiseen, vuonna 2015 alkavaan ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 35 henkilöä.

Hallituksen muut valtuutukset

Hallituksella ei ole voimassa muita valtuuksia.

Markkinatakaus

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Vuoden 2015 aikana yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:

Mariatorp Oy ilmoitti 20.11.2015, että Mariatorpin aiemmin 12.11. liputtama sopimus on toteutunut, ja että Alma Median osakemäärän tultua korotetuksi 20.11. Talentum-vaihtotarjouksen perusteella alittaa Mariatorpin osuus Alma Median kokonaisosakemäärästä ja äänimäärästä 20 prosentin rajan. Mariatorp Oy:n osuus Alma Median osakepääomasta ja äänimäärästä oli tapahtuman jälkeen noin 18,8 %.

Mariatorp Oy ilmoitti 12.11.2015, että Mariatorp on tehnyt sopimuksen, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan, ja jonka seurauksena Mariatorpin osuus ylittää 20 prosentin rajan Alma Median kokonaisosakemäärästä sekä 20 prosentin rajan Alma Median äänimäärästä.

Mariatorp Oy ilmoitti 30.4.2015 (y-tunnus 1948056-9, jäljempänä myös Jakautuva Yhtiö) liputusilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy on 30.4.2015 allekirjoittanut jakautumissuunnitelman koskien osakeyhtiölain (624/2006) 17 luvun 2 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaista kokonaisjakautumista. Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Jakautuvan Yhtiön varat, velat, vastuut ja oikeudet siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle uudelle perustettavalle osakeyhtiölle jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Jakautumisen toteutuessa Niklas Herlinin määräysvaltayhteisön Jakautuvan Yhtiön omistamat Alma Media Oyj:n osakkeet siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä perustettavalle Mariatorp Oy:lle. Toiselle yhtiölle ei siirry Alma Media Oyj:n osakkeita.

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti on saadun ilmoituksen perusteella toteutettu 31.8.2015. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen uuden Mariatorp Oy:n omistusosuus Alma Media Oyj:ssa on 16,03 % osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (12 100 000 osaketta).

Riskit ja riskienhallinta

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja hallitaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle ja hallitukselle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia digitaalisissa kuluttaja- ja yrityspalveluissa.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Itä- ja Keski-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Liiketoiminnan laajentuminen kotimaan ulkopuolelle on vähentänyt yhdellä markkina-alueella toimimisen riskiä.

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Kestävä kehitys

Alma Media on eettisellä ohjeistuksellaan sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Alma Media osallistuu vuosittain sijoittajille suunnattuun Carbon Disclosure Project-ilmastoraportointiin (CDP), jossa se sijoittui marraskuussa 2015 ensimmäiseksi pohjoismaisista mediayhtiöistä. Joulukuussa 2015 Alma Media sitoutui Pariisin julistukseen COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi Alma Median osake on sisällytetty OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Alma Media on jäsenenä Euroopan laajuisessa Media CSR Forum- ja Finnish Business & Society -yritysvastuuverkostoissa.

Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät hankintoihin, paino- ja jakelutoimintaan sekä kiinteistöihin. Vuonna 2015 yhtiön lehtipainoissa käytettiin 23 966 (23 956) tonnia sanomalehtipaperia. Alma Media käytti vuonna 2015 sähköenergiaa 12 943 (13 298) megawattituntia. Sähkönkulutus laski edellisvuodesta 2,6 %. Lisätietoja konsernin yritysvastuukokonaisuudesta on saatavilla Alma Median verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Alma Career Oy:n tytäryhtiö ja Tsekin johtava rekrytointipalveluiden toimittaja LMC s.r.o osti tammikuussa 2016 tsekkiläisen start-upin Jobote s.r.o’n, joka kehittää rekrytointiin käytettävää uutta ohjelmistoteknologiaa. Ostetun yhtiön verkkopalvelu jobote.com on kehitetty tavoittamaan osaavimpia ja hankalimmin tavoitettavia potentiaalisia työnhakijoita.

Alma Median tytäryhtiö Alma Mediapartners Oy osti tammikuussa 2016 51 prosenttia Raksa ja KotiKauppa Oy:n osakekannasta yhtiön perustajilta. Yhtiö toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä uudis- että korjausrakentamisen tarpeisiin. Raksa ja KotiKauppa Oy:n liikevaihto vuodelta 2015 oli noin 0,5 miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2016 Alma Aluemedia ilmoitti suunnittelevansa asiakaspalvelutoimintojen uudelleenjärjestelyä. Tavoitteena on toimintomalli, joka tukee nykyistä paremmin digitalisoituvaa mediakulutusta ja asiakasneuvontaa. Samalla selvitetään mahdollisuutta tiivistää asiakaspalvelun ja jakelupäivystyksen yhteistyötä. Aluemedia ilmoitti aloittavansa mahdollisten henkilöstövaikutusten takia yhteistoimintaneuvottelut. Työnantajana alustavan suunnitelman mukaan henkilöstövähennys on enintään 34 henkilötyövuotta.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa