13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO
MEUR Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Ennakot, aineettomat Liikearvo Yhteensä
Tilikausi 2015
Hankintameno 1.1. 66,7 4,2 3,3 73,4 147,5
Lisäykset 1,0 0,0 1,6 2,6
Liiketoimintojen hankinnat 38,2 0,1 0,6 53,7 92,7
Vähennykset -0,5 -0,2 -5,2 -5,8
Kurssierot 0,1 0,6 0,7
Siirrot erien välillä 3,5 -3,5 -0,0
Hankintameno 31.12. 109,0 4,3 1,9 122,5 237,7
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 33,3 2,6 3,7 39,6
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,4 -2,5 -2,9
Tilikauden poisto 6,7 0,6 7,2
Arvonalennukset 2,7 2,8
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 39,7 3,2 3,9 46,8
Kirjanpitoarvo 1.1. 33,3 1,6 3,3 69,7 107,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 69,3 1,1 1,9 118,6 191,0
MEUR Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Ennakot, aineettomat Liikearvo Yhteensä
Tilikausi 2014
Hankintameno 1.1. 65,2 3,1 2,8 72,4 143,4
Lisäykset 0,2 0,5 2,1 2,8
Liiketoimintojen yhdistymiset 0,7 3,8 4,5
Vähennykset -0,3 0,0 -2,7 -3,0
Kurssierot -0,1 -0,1 -0,2
Siirrot erien välillä 1,0 0,6 -1,6 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 66,7 4,2 3,3 73,4 147,5
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 27,6 2,1 2,8 32,6
Vähennysten kertyneet poistot -0,2 -1,1 -1,3
Tilikauden poisto 5,9 0,5 0,0 6,4
Arvonalennukset 0,1 1,9 2,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 33,3 2,6 3,7 39,6
Kirjanpitoarvo 1.1. 37,6 0,9 2,8 69,5 110,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 33,3 1,6 3,3 69,7 107,9
Liikearvon vähennykset liittyvät ennen muutetun IFRS 3 käyttöönottoa tehtyihin hankintoihin.
Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden kohdistaminen rahavirtaa tuottaviin yksiköihin
Aineettomien oikeuksien kirjanpitoarvoon sisältyy yhteensä 33,5 milj. euroa sellaista aineetonta oikeutta, josta ei tehdä poistoja, vaan joiden kirjanpitoarvoja testataan vuosittain arvonalennustestauksilla. Näitä hyödykkeitä, joilla on rajaton taloudellinen vaikutus, on konsernissa yrityshankintojen yhteydessä käypään arvoon arvostetut tuotemerkit. Rahavirtaa tuottaviin yksiköihin nämä kirjanpidossa poistamattomat aineettomat oikeudet on kohdistettu seuraavasti:
MEUR 2015 2014
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Markkinapaikat
Asuminen, autoilu 0,4 0,1
Rekrytointi 14,4 14,2
Diverso 1,0 1,1
Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 15,9 15,3
Talousmedia ja yrityspalvelut
Talouslehtiliiketoiminta 11,8
Tietopalvelu-, kirja- ja tapahtumaliiketoiminta 3,5
Suoramarkkinointi 1,2
Objektvision 0,3 0,3
Alma 360 0,1
Talousmedia ja yrityspalvelut yhteensä 16,8 0,4
Aluemedia 0,7 0,7
Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat hyödykkeet yhteensä 33,5 16,5
Liikearvon kohdistus liiketoiminnoille
MEUR 2015 2014
Seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille on kohdistettu merkittävä osuus liikearvosta
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Markkinapaikat 44,3 42,8
Asuminen, autoilu 2,8 1,8
Rekrytointi 41,5 41,0
Diverso 6,3 7,4
Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 50,6 50,2
Talousmedia ja yrityspalvelut
Talouslehtiliiketoiminta 39,6
Tietopalvelu-, kirja- ja tapahtumaliiketoiminta 12,7 3,3
Suoramarkkinointi 3,7
Objektvision 3,6 3,5
Alma 360 2,6
Talousmedia ja yrityspalvelut yhteensä 59,7 9,5
Aluemedia
Aamulehti 0,0
Alma Lappi 1,6 2,4
Satakunnan Kansa 4,0 4,0
Paikallissanomat 2,6 3,5
Aluemedia yhteensä 8,1 9,9
Kohdistamaton liikearvo 0,1 0,1
Liikearvo yhteensä 118,6 69,7
Arvonalentumistestaus
Liikearvot, aineettomat oikeudet rajoittamattomin taloudellisin vaikutusajoin sekä muut pitkäaikaiset varat on testattu rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä olevana rahavirtana on käytetty käyttöarvoa.
Testauksessa määritellyt ennakoidut rahavirrat perustuvat aikaisemman käytännön mukaisesti hallituksen ja liiketoimintayksiköiden johdon vahvistamiin konsernin strategiaennusteisiin kolmelle seuraavalle vuodelle. Tätä ajankohtaa seuraavat vuodet on arvioitu johdon toimesta suhdannetilanne huomioiden. Käyttöarvo laskelmat perustuvat 10 vuoden ajanjaksolle, koska liiketoiminnan asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja vaihtuvuutta on vähän. Lisäksi yrityshankintojen yhteydessä johto käyttää liiketoimintapäätöksen tukena 10 vuoden kassavirta-analyysejä. Terminaalivuoden kassavirta on normalisoitu ennustekauden keskiarvona. Keskeisimpiä olettamia ja muuttujia rahavirtoja määriteltäessä ovat yleisten kansantaloudellisten tekijöiden lisäksi mainosmyynnin kasvuolettamat eri markkina-alueilla, yksikkökohtainen keskimääräinen pääomakustannus (diskonttokorko) sekä sanomalehtien sisältömyynnin kehityksen arviointi. Mainosmyynnin kasvuolettamat vaihtelevat eri markkina-alueilla ja eri tuoteryhmissä ja niiden arvioinnissa on myös otettu huomioon aikaisempi kehitys konsernissa sekä suhdanteiden vaikutus.

Konsernin liiketoiminta, erityisesti mainosmyynti, on hyvin suhdanneriippuvainen. Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus muodostuu mainosmyynnistä. Mainosmyynti korreloi merkittävästi bruttokansan tuotteen muutoksiin ja suurelta osin mainosmyynnin muutokset voimistuvat suhdannekäänteissä. Mainospanostukset Suomessa ovat olleet kansainvälisestikin mitattuna erityisen pieniä vuosina 2010-2015 suhteessa BKT:n tasoon. Alma Media arvioi bruttokansan tuotteen kääntyvän kasvuun kotimaan markkinoilla. Käyttöarvo laskelmissa käytetyt liikevaihdon ja kulujen kasvuoletukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Konserni on strategian mukaisesti panostanut digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden osuus konsernin liikevaihdosta on n. 35 %. Digitaalisissa palveluissa sekä toteutuneet muutokset että kasvuoletukset tulevaisuudessa ovat korkeammat kuin mainospanostuksissa keskimäärin. Printtiliiketoiminnan osalta arvonalennustestauksessa on käytetty maltillisia liikevaihdon kasvuoletuksia.
Diskonttokorko on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted average cost of capital) avulla maa- ja segmenttikohtaisesti erikseen kustannus- sekä online liiketoiminnalle. Diskonttokorko on määritetty ennen veroja. Korkokannan määrittely perustuu omalle ja vieraalle pääomalle vaadittavan tuoton painotettuun keskiarvoon. Diskonttokorkokanta on tarkastelukaudella päivitetty markkinakohtaiseen markkinatietoon ulkopuolisen, riippumattoman tahon toimesta.
Arvonalentumistestauksessa käytetyt diskonttokorot
Liikevaihdon kasvu-olettama % Kulujen kasvu-olettama % WACC ennen veroja % Liiketoiminta
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Markkinapaikat
Asuminen, autoilu Suomi 1,6 1,7 10,5 Online
Rekrytointi Suomi 3,5 3,0 10,4 Online
Baltia 4,6 4,0 13,0
Tsekki 1,7 1,5 12,0
Slovakia 3,1 1,3 12,5
Kroatia 2,0 1,2 16,5
Alma Diverso Suomi 1,8 -1,3 10,5 Online
Talousmedia ja yrityspalvelut
Talouslehtiliiketoiminta Suomi, Ruotsi 0,4 0,1 9,2 Kustannus, Online
Tietopalvelut-, kirja- ja tapahtumaliiketoiminta Suomi, Baltia 0,8 1,0 9,1 Kustannus, Palvelu, Online
Suoramarkkinointi Suomi, Baltia 0,1 0,6 9,2 Palvelu
Objektvision Ruotsi 1,7 2,0 11,5 Online
Valtakunnallinen kuluttajamedia Suomi -0,5 -0,6 9,0 Kustannus, Online
Aluemedia
Aamulehti Suomi -0,1 -0,2 7,8 Kustannus
Alma Lappi Suomi 0,4 0,2 7,8 Kustannus
Satakunnan Kansa Suomi 0,0 0,1 7,7 Kustannus
Paikallislehdet Suomi 0,1 0,2 7,9 Kustannus
Alma Manu Suomi 0,9 0,9 8,9 Kustannus
Arvonalentumistappiot ja niiden kohdistaminen
Konserni on kirjannut päättyvän tilikauden aikana liikearvon arvonalentumistappiona 1,6 milj. euroa. Arvonalennus kohdistuu Alma Lapin liikearvoon 0,5 milj. euroa, Diverso liiketoimintoille 1,1 milj. euroa. Alma Lappi raportoidaan osana Aluemedia-segmenttiä. Arvonalentumistappiokirjauksen jälkeen Alma Lappiin kohdistuu omaisuuseriä 2,0 milj. euroa. Diverso raportoidaan osana digitaaliset kuluttajapalvelut segmenttiä. Arvonalentumistappiokirjauksen jälkeen Diverson liiketoiminnoille kohdistuu omaisuuseriä 7,8 milj. euroa.
Johdon näkemyksen mukaan Alma Media -konsernin muiden yksiköiden osalta ei ole viitteitä arvonalentumisesta.
Konserni on kirjannut edellisellä tilikaudella liikearvon arvonalentumistappiona 1,9 milj. euroa. Arvonalennus kohdistui Alma Lapin liikearvoon 1,3 milj. euroa, Alma 360 asiakaslehtiliiketoiminnan liikearvoon 0,5 milj. euroa sekä Meedio.fi liiketoiminnan liikearvoon 0,1 milj. euroa. Alma Lappi raportoitiin osana Aluemedia-segmenttiä. Arvonalentumistappiokirjauksen jälkeen Alma Lappiin kohdistui omaisuuseriä 3,2 milj. euroa. Alma 360 asiakaslehtiliiketoiminta raportoitiin osana Talousmedia ja yrityspalvelut segmenttiä. Arvonalentumistappion jälkeen Alma 360 liiketoimintaan kohdistui omaisuuseriä 2,8 milj. euroa. Arvonalentumistappion keskeisenä aiheuttajana on heikentyneet näkymät Pohjoisten maakuntalehtien ja asiakaslehtiliiketoiminnan osalta.
Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit
Uudempiin liiketoiminta-alueisiin kohdistuvat liikearvot sekä viimeaikaisten yrityshankintojen myötä muodostuneet liikearvot ovat herkempiä arvonalennustestauksen näkökulmasta ja siten alttiimpia mahdollisille arvonalennuksille edellä mainittujen keskeisimpien olettamatekijöiden muuttuessa.
Herkkyysanalyysin yhteydessä on arvioitu diskonttokoron nousun (enintään 3 %), mainosmyynnin laskun (enintään 6 %) sekä levikkimyynnin laskun (enintään 3 %) vaikutusta ennakoituihin rahavirtoihin. Mainosmyynnin ja levikkimyynnin herkkyysanalyysin lähtökohta perustuu johdon raportointikauden päättymispäivän mukaiseen arvioon tulevasta kehityksestä.
Digitaaliset kuluttajapalvelut segmentin yhteenlasketut kirjanpitoarvot olivat testaushetkellä noin 41 % arvioiduista kerrytettävissä olevan rahanmäärän nykyarvosta. Terminaalin vaikutus käyttöarvoon vaihteli 26 % - 42 % välillä. Herkkyysanalyysin perusteella Diverson liiketoiminnot ovat herkempiä mahdollisien oletuksien muutosten aiheuttamille arvonalentumistappiolle. Tehtyjen arvonalentuskirjausten jälkeen yksikön omaisuuserien kirjanpitoarvo on 7,8 milj. euroa. Johdon laatiman arvonalentumistestauksen perusteella segmentin rekrytointiliiketoimintojen omaisuuseriin ei liity olennaista arvostusriskiä. Koko Rekrytointi liiketoiminta-alueen omaisuuserien kirjanpitoarvo raportointihetkellä on 66,1 milj. euroa. Segmentin muiden liiketoimintojen omaisuuserien sekä liikearvon arvostuksessa ei ole riskiä arvonalentumistappiosta tehdyn herkkyysanalyysin perusteella.
Talousmedia ja yrityspalvelut segmentin yhteenlasketut kirjanpitoarvot olivat testaushetkellä noin 45 % arvioiduista kerrytettävissä olevan rahamäärän nykyarvosta. Terminaalin vaikutus käyttöarvoon oli laskelmissa 38 - 47 %. Segmentin arvonalennustestaukseen (kirja-arvioihin ja kerrytettävissä oleviin rahamäärien nykyarvioihin) sisältyvät marraskuussa hankitut Talentumin liiketoiminnot. Kauppalehden ja Talentumin liiketoimintojen palvelut tukevat toisiaan ja rakentavat kokonaistarjonnan B to B markkinaan. Talentumin Suomen lehtiliiketoiminta ja Kauppalehti Media muodostavat yhden testattavan CGU-tason. Segmentin liiketoimintojen omaisuuserien sekä liikearvon arvostuksessa ei ole riskiä arvonalentumistappiosta tehdyn herkkyysanalyysin perusteella.
Valtakunnallinen kuluttajamedia segmentin yhteenlasketut kirjanpitoarvot olivat testaushetkellä noin 0 % arvioiduista kerrytettävissä olevan rahamäärän nykyarvosta. Terminaalin vaikutus käyttöarvoon oli laskelmissa 50 %. Segmentin kerrytettävissä olevaa rahamäärää arvioitaessa keskeisten muuttujien muutos herkkyysanalyysin mukaan ei johtaisi omaisuuserien arvonalentumistappion kirjaamiseen.
Alueellinen Media segmentin yhteenlasketut kirjanpitoarvot olivat testaushetkellä noin 56 % arvioiduista kerrytettävissä olevan rahamäärän nykyarvosta. Terminaalin vaikutus käyttöarvoon vaihteli välillä 50 % - 56 %. Alma Lapin ja Satakunnan Kansan liiketoimintoihin sisältyy herkkyysanalyysin perusteella riski mahdollisesta arvonalentumiskirjauksesta. Raportointihetkellä Alma Lapin ja Satakunnan Kansan omaisuuserien kirjanpitoarvo on 6,7 milj. euroa.

Osana segmentin arvonalentumistestaus, on arvioitu konsernin painolaitoksen kerrytettävissä olevaa rahavirtaa. Yksikön käyttöarvon perusteena on käytetty painolaitoksen jäljellä olevaa käyttöikää. Alma Manun omaisuuserien arvoja on arvioitu sekä osana Aamulehden ja Satakunnan Kansan tuotteiden arvonmuodostusta. Testauksen perusteella painolaitoksen arvoon ei sisälly arvonalentumisriskiä.
Herkkyysanalyysin mukainen arvonalentumisriski oletusten muuttuessa:
Sisältömyynnin pysyvä lasku
MEUR 1% 2% 3%
Aluemedia
Alma Lappi 1,8 2,0 2,0
Satakunnan Kansa 1,0
Mainosmyynnin pysyvä lasku WACC nousu
MEUR 2% 4% 6% 1% 2% 3%
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Diverso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Aluemedia
Satakunnan Kansa 1,6 4,0
Alma Lappi 2,0 2,0 2,0 0,8 1,0 1,1
Herkkyysanalyysin tuloksista on taulukossa esitetty arvonalentumisriski, mikäli tapahtuu myynnin pysyvä lasku johdon oletuksiin nähden.