24. ELÄKEVELVOITTEET
Konsernissa on sekä maksuperusteisia että etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt muodostuvat konsernin vanhoista, lakkautetuista ja suljetuista henkilöstön lisäeläkejärjestelyistä, joissa on etuuksina toisaalta sekä vanhuuslisäeläke-etuuksia että hautausavustuksia. Etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä on konsernissa sekä rahastoituja että rahastoimattomia eläkejärjestelyitä. Rahastoimattomat eläkejärjestelyt ovat suoria lisäeläkevelvoitteita pääasiassa jo eläkkeellä oleville vanhoille työntekijöille.

Uudet, konsernissa myönnettävät lisäeläke-etuudet ovat maksupohjaisia eläkejärjestelyitä. Talentumin Ruotsin tytäryhtiössä on ITP –tyyppinen eläkejärjestely (Pressens Pensionkassa), joka on käsitelty maksupohjaisena eläkejärjestelynä.
Velvoitteiden nykyarvo ja varojen käypä arvo
MEUR 2015 2014
Rahastoimattomien velkojen nykyarvo 1,4 2,5
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 5,9 7,4
Varojen käypä arvo -5,7 -7,2
Eläkevelka 1,5 2,7
Taseen etuuspohjaisen eläkevelan määräytyminen
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Velvoitteiden nykyarvo kauden alussa 9,9 9,1
Liiketoimintojen yhdistymiset 0,1
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 0,0 0,1
Korkomenot 0,2 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -1,8 1,0
Etuuspohjaisten velvoitteiden suoritukset -1,2 -0,9
Oikaisut 0,3
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo kauden lopussa 7,2 9,9
Varojen käypä arvo kauden alussa 7,2 6,5
Liiketoimintojen yhdistymiset
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 0,1 0,2
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -0,6 0,7
Maksetut kannatusmaksut 0,2 0,3
Etuuspohjaisten velvoitteiden suoritukset -1,2 -0,9
Oikaisut 0,3
Varojen käypä arvo kauden lopussa 5,7 7,2
Etuuspohjainen nettoeläkevelka 1,5 2,7
Järjestelyssä olevat varat on sijoitettu pääasiassa korko- tai osakepohjaisiin sijoituksiin, ja niiden yhteenlasketun odotetun tuoton vuodessa on arvioitu olevan 3,0 %. Järjestelyyn kuuluvien varojen tarkempaa jakaumaa omaisuusryhmittäin ei ole saatavissa. Eläkejärjestelyiden varojen ajatellaan sisältyvän vakuutusyhtiölle maksettuun suoritukseen. Varat ovat vakuutusyhtiön vastuulla ja osa vakuutusyhtiön investointivaroja. Erittelyjä varojen osalta ei voida tämän vuoksi esittää.
Tuloslaskelman etuuspohjaisen eläkekulun määräytyminen
MEUR 2015 2014
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 0,0 0,1
Korkomenot 0,2 0,3
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -0,1 -0,2
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot sekä oikaisut -1,2 0,3
Oikaisut 0,0
Yhteensä -1,1 0,4
Taseessa esitetyn nettovelan muutokset
MEUR 2015 2014
Tilikauden alussa 2,7 2,6
Liiketoimintojen yhdistämiset 0,1
Maksetut kannatusmaksut -0,2 -0,3
Eläkekulut tuloslaskelmassa 0,1 0,2
Tilikauden laaja tulos -1,2 0,3
Etuuspohjainen nettoeläkevelka taseessa 1,5 2,7
Tulevien vakuutusmaksujen erittely (ei diskontattu)
MEUR Rahastoitu
eläkejärjestely
Rahastoimaton eläkejärjestely
Alle 1 vuotta 0,5 0,2
1-5 vuotta 1,8 0,5
5-10 vuotta 1,7 0,4
10-15 vuotta 1,2 0,2
15-20 vuotta 0,8 0,1
20-25 vuotta 0,4 0,1
25-30 vuotta 0,2 0,1
yli 30 vuotta 0,1 0,2
Yhteensä 6,8 1,7
Järjestelyyn odotetaan sijoitettavan vuonna 2015 samansuuruinen maksu kuin on suoritettu vuonna 2014.
Rahastoidun eläkejärjestelyn herkkyysanalyysi tiedot
Eläkevelvoitteen nykyarvo MEUR Eläkevelvoitteen nykyarvon muutos %
Diskonttokoron muutos + 0,5 % -yksikköä 5,6 -4,4
Palkankorotus olettaman muutos + 0,5 % -yksikköä 5,9 -0,1
Eläkkeiden nousuvauhdin muutos +0,5 % -yksikköä 6,0 1,9
Rahastoimattoman eläkejärjestelyn herkkyysanalyysi tiedot
Eläkevelvoitteen nykyarvo MEUR Eläkevelvoitteen nykyarvon muutos %
Diskonttokoron muutos + 0,5 % -yksikköä 1,3 -4,6
Palkankorotus olettaman muutos + 0,5 % -yksikköä 1,4 0,5
Eläkkeiden nousuvauhdin muutos +0,5 % -yksikköä 1,5 4,5
Herkkyysanalyysissa on käytetty samoja menetelmiä kuin eläkevelvoitteen laskennassa. Herkkyys on laskettu diskonttauskoron, palkankorotusoletuksen, eläkkeiden korotusten ja vakuutusyhtiön bonusindeksin muutoksille. Herkkyys on laskettu muuttamalla yhtä parametriä kerrallaan.
Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset
% 2015 2014
Diskonttauskorko 1,8 1,8
Tuleva palkankorotusolettamus 1,8 2,5
Inflaatio-olettama 1,3 2,0
Tuleva eläke-etuuden korotus 1,5 2,1
Etuuspohjaiset järjestelyt altistavat konsernin useille erilaisille riskeille, joista merkittävimpiä ovat:
Varojen volatiliteetti
Järjestelyistä aiheutuvien velkojen laskentaan on käytetty diskonttauskorkoa, joka perustuu yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen tuottoon. Jos järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto alittaa tämän tuoton, syntyy alijäämää.
Inflaatioriski
Osa järjestelyjen etuusvelvoitteista on sidottu inflaatioon, ja korkeampi inflaatio johtaa velkojen kasvuun (joskin inflaatiokorotuksille on useimmissa tapauksissa asetettu katto järjestelyn suojaamiseksi erityisen korkealta inflaatiolta).
Odotettavissa oleva elinikä
Suurin osa järjestelyjen velvoitteista liittyy elinikäisten etuuksien tuottamiseen jäsenille, joten odotettavissa olevan eliniän nousu kasvattaa järjestelyjen velvoitteita.