19. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
MEUR 2015 2014
Myyntisaamiset 29,9 23,3
Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,3 0,0
Yhteensä 30,2 23,3
Saamiset muilta
Siirtosaamiset 3,5 2,1
Muut saamiset 1,7 1,0
Yhteensä 5,1 3,1
Saamiset yhteensä 35,3 26,4
MEUR 2015 2014
Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappiot
Erääntymättömät saamiset ja erääntyneet 1-4 pv 24,7 21,0
Erääntyneet 5-30 pv 3,4 1,6
Erääntyneet 31-120 pv 1,5 0,4
Erääntyneet yli 120 päivää 0,6 0,4
Yhteensä 30,2 23,3
Vuonna 2015 saamisiin sisältyy noin 0,5 miljoonan euron luottotappiovaraus. Konsernissa on vuonna 2015 realisoitunut luottotappioita 0,4 miljoonan euron edestä (vuonna 2014 1,0 milj. euroa). Luottotappiot olivat yhteensä 0,2 % liikevaihdosta vuonna 2015 (0,3 % vuonna 2014).
Myyntisaamisten, muiden lyhyt- ja pitkäaikaisten saamisten ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten kirjanpito-arvojen arvioidaan vastaavan myös käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen.