21. OMAA PÄÄOMAA SEKÄ PÄÄOMAN HALLINTAA KOSKEVAT TIEDOT
Seuraavassa on kuvattu Alma Media Oyj:n osakkeen tietoja ja muutoksia vuoden 2015 aikana.
Osakkeiden lukumäärä yhteensä kpl Osakepääoma MEUR Ylikurssi-rahasto MEUR Sijoitetun vapaan oman po. rahasto MEUR
1.1.2015 75 486 853 45,3 7,7 0,0
Osakemerkintä 6 896 329 0,0 0,0 19,1
31.12.2015 82 383 182 45,3 7,7 19,1
Yhtiöllä on yksi osakesarja, eikä osakkeiden välillä ole siten äänivaltaeroja. Yhdellä osakkeella on yksi ääni. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.
Osakkeen kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä, 1) joka on määrättynä täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n nojalla merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Jos osakkeen omistus on täsmäytyspäivänä merkitty odotusluetteloon, kuuluu oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja ja merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa sille, joka osoittaa, että osake on täsmäytyspäivänä kuulunut hänelle.
Omat osakkeet
Konsernilla ei ole ollut vuosina 2015 ja 2014 hallussaan omia osakkeitaan.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää itsenäisten ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksia on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiomenoilla vähennettynä.
Jakokelpoiset varat
Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 ovat yhteensä 120 642 934 euroa.
Osinkopolitiikka
Alma Media julkaisi 25.11.2013 pitkäaikavälin taloudelliset tavoitteet. Niiden mukaisesti yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä maksaa osinkoina tai pääomanpalautuksina keskimäärin yli 50 % tilikauden tuloksesta.
Lunastuslauseke
Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeen tuottamista äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 % tai 50 %, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden omistamat arvopaperit.