22. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Optio-ohjelma 2009
Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla, ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009-2011. Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 tunnuksella 2009B ja 710 000 tunnuksella 2009C. Optio-oikeuksia 2009A merkintäaika on päättynyt 31.3.2014 ja optio-oikeuksien 2009B 31.3.2015.
Jos kaikki jäljellä olevat merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelmat 2009 laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 1 % .
Optio-ohjelma kirjataan tilinpäätökseen IFRS 2 -Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Myönnetyt osake-optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon etuuksien myöntämishetkellä Black&Scholes - hinnoittelumalliin perustuvalla Forward Start Option Rubinstein (1990) -mallilla ja ne kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan henkilöstökuluihin jaksotettuna oikeuden ansaintakaudelle. Vuonna 2015 tuloslaskelmaan kirjattu kulu oli 0,0 milj. euroa (vuonna 2014 yhteensä 0,1 milj. euroa). Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritelty laskemalla yhtiön osakekurssin historiallinen volatiliteetti. Konsernin osalta historiallisen volatiliteetin määrittelyssä on huomioitu ns. aikaisemman Alma Media Oyj:n pörssiosakkeen aikainen volatiliteetti.
Erittely optio-oikeuksista
Optio-ohjelma 2009
Osakkeiden merkintäaika Merkintähinnan määräytymishetki
Optioita kpl Mitätöity Vapaana alkaa päättyy (osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskikurssi)
2009C 710 000 130 000 45 000 1.4.14 31.3.16 1.4.11- 30.4.11
Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävillä osakekohtaisilla osingoilla tai pääomanpalautuksilla.
C-optio-ohjelma
Keskeiset optiojärjestelyn ehdot:
Yhtiökokouspäivä / Liikkeeseenlaskupäivä 11.03.09
Myönnetty alkuperäinen määrä, kpl 710 000
Myöntämispäivä(t) 05.05.11
21.07.11
Myönnettyjen optioiden määrä, kpl 640 000
Merkintäsuhde, kpl osakkeita / optio 1,00
Alkuperäinen merkintähinta, € 7,95
Osakkeen hinta myöntämishetkellä, € 7,52
Odotettu volatiliteetti 31 %
Odotettu option voimassaoloaika myöntämispäivänä, vuotta 2,9
Riskitön korko 3 %
Osinko-oikaisu Kyllä
Toteutushinta 31.12.2015, € 7,23
Alkuperäinen allokaatiopäivä 05.05.11
Vapautumispäivä (vesting päivä) 01.04.14
Erääntymispäivä 31.03.16
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 4,9
Juoksuaikaa jäljellä, vuotta 0,2
Henkilöitä tilikauden päättyessä 18
Toteutustapa Osake
Raukeaminen 31.03.16
Myöntämispäivänä määritetty optio-oikeuden arvo 2,30 €/osake
1,5 milj. euroa
Arvonmääritysmalli Black&Scholes (Forward Start Option, 1990 Rubinstein)
Optio-ohjelman ehtojen mukaan optionsaaja sitoutuu merkitsemään osakkeita vähintään 25 %:lla hänelle annettujen optio-oikeuksien bruttoarvosta niitä myytäessä sekä olemaan myymättä näin merkitsemiään osakkeita vähintään yhden vuoden aikana kunkin optio-oikeuden merkintäajan päättymisestä.
Mikäli optionsaajan työ- tai toimisuhde Alma Media -konserniin päättyy muusta syystä kuin optionsaajan kuoleman tai yhtiön määrittelemän eläkkeelle siirtymisen tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta tai muusta hallituksen määrittelemästä työntekijästä riippumattomasta syystä, on optionsaajan luovutettava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optiotodistukset, joiden osalta osakkeiden merkintäaika ei ole työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä alkanut.
Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Ennen kuin osakemerkinnän aika optio-oikeuden osalta on alkanut, optio-oikeus on siirrettävissä vain hallituksen suostumuksella.
Optioiden kauden aikaiset muutokset
Optio-ohjelma 2009
A-optiosarja B-optiosarja C-optiosarja
Kpl 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Tilikauden alussa 509 750 505 000 505 000 535 000 535 000
Myönnetyt uudet optiot
Menetetyt optiot -509 750 -505 000
Käytetyt optiot
Tilikauden lopussa 505 000 535 000 535 000
Osakepohjainen kannustinohjelma 2015
Alma Media Oyj:n hallitus on helmikuussa 2015 hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (LTI 2015).

Järjestelmän puitteissa käynnistettiin keväällä 2015 kolme ohjelmaa: kiinteä lisäosakeohjelma ja kaksi suoriteperusteista lisäosakeohjelmaa. Osallistuminen edellyttää sijoitusta Alma Median osakkeisiin. Ohjelmiin osallistuu yhteensä 33 henkilöä 76 550 osakkeella. Kussakin ohjelmassa osallistuja voi ansaita enimmillään kaksi lisäosaketta kutakin ohjelmiin sijoittamaansa osaketta kohti, eli ohjelmissa voi yhteensä ansaita enimmillään 459 300 Alma Median osaketta (brutto, ennen veroja).

Kiinteässä lisäosakeohjelmassa osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen, edellyttäen että hän pitää ohjelmaan sitomansa osakkeet ja pysyy työsuhteessa Alma Media-konsernissa odotusjakson ajan, eli kevääseen 2017 asti. Tällä hetkellä ansaittavissa oleva lisäosakkeiden määrä on yhteensä enintään 153 100 osaketta (brutto, ennen veroja).

Suoriteperusteisissa lisäosakeohjelmissa voi ansainta palkkiona enimmillään kaksi lisäosaketta digitaalisen liiketoiminnan kannattavan kasvun perusteella ja enimmillään kaksi lisäosaketta Alma Median osakkeen kokonaistuoton perusteella. Suoriteperusteisesti mahdollisesti palkkiona ansaitut lisäosakkeet maksetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvun perusteella keväällä 2018 ja osakkeen kokonaistuoton perusteella keväällä 2020. Tällä hetkellä molemmissa suoriteperusteisessa ohjelmissa ansaittavissa oleva lisäosakkeiden enimmäismäärä on 153 100 osaketta (brutto, ennen veroja).

Palkkionmaksu edellyttää ohjelman sijoitettujen osakkeiden pitämistä ja työsuhteen kestoa ohjelmien ajan maaliskuuhun 2017, 2018 ja 2020 asti. Palkkio maksetaan osittain rahana ja osittain osakkeina. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu henkilölle palkkiosta aiheutuviin veroihin.

Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen lisäosakkeiden maksuun asti. Osakkeina maksettava osan käypä arvo on määritelty päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Osakkeen arvosta on vähennetty ohjelman omistusvelvoitteen aiheuttama rahoituskustannus ja odotusjakson aikana odotettavissa olevat osingot. Osakkeen kokonaistuottoon perustuvan ohjelman käyvässä arvossa on huomioitu myös markkinaehtoinen ansaintakriteeri. Rahana maksettava osuus palkkiosta arvostetaan uudestaan odotusjakson ajan kullakin raportointihetkellä tarkasteluhetken osakkeen pörssikurssin perusteella.
Keskeiset osakepalkkiojärjestelmän ehdot:
Instrumentti Kiinteä lisäosake-
ohjelma
Suorite-perusteinen lisäosake-
ohjelma
Suorite-perusteinen lisäosake-
ohjelma_TSR
Yhtiökokouspäivä / Liikkeeseenlaskupäivä 12.02.15 12.02.15 12.02.15
Osakkeiden maksimimäärä, kpl 153 100 153 100 153 100
Osinko-oikaisu Ei Ei Ei
Alkuperäinen allokaatiopäivä 17.06.15 17.06.15 17.06.15
Ansaintajakso alkaa, pvm 01.01.15 01.01.15 01.01.15
Ansaintajakso päättyy, pvm 31.03.17 31.03.18 31.03.20
Vapautumispäivä (vesting päivä) 31.03.17 31.03.18 31.03.20
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 1,8 2,8 4,8
Juoksuaikaa jäljellä, vuotta 1,2 2,2 4,3
Henkilöitä tilikauden päättyessä 32 32 32
Toteutustapa Käteinen & osake Käteinen & osake Käteinen & osake
Arvostusparametrit tilikaudella myönnetyille kannustimille
Osakkeen kurssi antohetkellä, eur 3,10 3,10 3,10
Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto-oletus, eur 0,14 0,26 0,48
Käypä arvo yhteensä 31.12.2015, milj. eur 0,4 0,2 0,1
Osakepalkkioiden kauden aikaiset muutokset
1.1.2015
Kauden alussa ulkona olevat, kpl
Kauden alussa varastossa olevat, kpl
Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt 153 100 153 100 153 100
Kaudella menetetyt 6 000 6 000 6 000
31.12.2015
Kauden loppuun mennessä toteutetut, kpl
Kauden lopussa ulkona olevat, kpl 147 100 147 100 147 100
Varasto kauden lopussa, kpl
Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän vaikutus tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan
MEUR 2015
Tilikauden kulut, osakeperusteiset maksut 0,2
Tilikauden kulut, osakeperusteiset maksut, osakkeina 0,1
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2015 0,1
Yhtiön johdon osakeomistuksia sekä optio- ja osakepalkkio-oikeuksia on kuvattu henkilöstökuluja koskevassa liitteessä 7.