27. RAHOITUSRISKIT
Rahoitusriskien hallinta kuuluu osana konsernin riskienhallintapolitiikkaan. Riskienhallinnan strategia ja suunnitelma sekä asetetut valvontarajat ja menettelytavat arvioidaan vuosittain. Konsernilla on riskienhallintaorganisaatio, jonka tehtävänä on tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioida ja päivittää ne, kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot ja raportoida riskeistä säännöllisesti.
Rahoitusriskit on jaettu konsernissa seuraavasti:
Korkoriski
Korkoriskillä tarkoitetaan erilaisten korkoa sisältävien liiketapahtumien ja tase-erien korkotasojen ja maturiteetin muutosten vaikutusta konsernin rahoitustoimintoihin sekä nettotulokseen. Korkoriskin vaikutusta konsernin nettotulokseen voidaan vähentää käyttämällä koronvaihtosopimuksia, korkotermiinejä ja -futuureita ja korko- tai valuuttaoptioita. Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli avoimia koronvaihtosopimuksia, joiden arvoja on kuvattu liitteessä 26.
Konsernilla oli 31.12.2015 korollista velkaa yhteensä 90,6 milj. euroa. Korolliset lainat koostuvat rahalaitoslainoista ja rahoitusleasingveloista. Kaikki lainat on sidottu vaihtuvakorkoisiin lainainstrumentteihin. Koronvaihtosopimukset huomioiden konsernin rahoitussalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika vuoden 2015 lopussa oli 1,0 vuotta ja suojausaste 22 %. Mikäli korkotaso nousisi 1 %-yksiköllä, vaikutus konsernin rahoituskuluihin olisi 0,7 milj. euroa.
Valuuttariskit
Transaktioriski:
Transaktioriski kuvaa valuuttakurssien muutosten vaikutusta ulkomaan rahan määräisissä myynneissä, ostoissa ja tase-erissä. Alma Median kannalta merkittävimmät valuutat euron lisäksi ovat Tsekin koruna ja Ruotsin kruunu. Valuuttakurssien muutosten vaikutusta nettotulokseen konsernin kannalta merkittävimmissä valuutoissa voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:
* saman valuutan kassavirrat netotetaan yhteisen valuuttatilin kautta aina, kun kustannus/hyötysuhde on merkittävä
* ennalta tiedossa oleva jatkuva ja merkittävä valuuttakassavirta suojataan. Merkittävänä pidetään yli 1 milj. euron määräistä kumulatiivista valuuttakassavirtaa seuraavan 18 kk:n aikana.
Translaatioriski:
Valuuttariski, joka aiheutuu ulkomaisten investointien muuntamisesta emoyhtiön toimintavaluuttaan, euroon. Pitkällä aikavälillä tehtyjen ulkomaisten nettosijoitusten muuntamisesta aiheutuvaa riskiä arvioidaan säännöllisesti. Mikäli riski jonkin valuutan arvon laskulle on ilmeinen ja pysyvä, konsernin johto voi päättää suojata valuuttaposition.
Tilinpäätöshetkellä konsernissa avoinna olevien valuuttajohdannaisten määrää on kuvattu liitteessä 26.
Hyödykeriski:
Hyödykeriskeillä tarkoitetaan hyödykkeiden kuten raaka-aineiden hintojen vaihtelun vaikutusta konsernin nettotulokseen. Hyödykeriskejä arvioidaan säännöllisesti ja suojataan yleisesti käytetyillä hyödykejohdannaisilla aina kun se on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.
Yhtiön on suojannut sähkönhankintaansa siten, että lähimmän 12 kuukauden sähkönhankinnan hintataso on suojattu 70-100 % osuudelta, seuraavan 12-24 kuukauden sähkönhankinnan hintataso 35-85 % osalta. Seuraavan 25-36 kuukauden sähköhinnasta on suojattu 0-40 %. Yhtiöllä oli avoinna sähkötermiinejä tilinpäätöshetkellä ja avointen sähkötermiinien arvoja on kuvattu liitteessä 26.
Varainhankintaan liittyvät riskit
Maksuvalmiuden hallinta:
Alma Medialla on käytettävissä kaksi 20 milj. euron suuruista rahoituslimiittiä, joista oli 31.12.2015 käytettynä 15 milj. euroa. Sen lisäksi Alma Media voi laskea likviditeetin turvaamiseksi tarvittaessa liikkeelle omia yritystodistuksiaan välittäjäpankkien kautta ja ylilikviditeetti sijoitetaan suunnitellusti rahoituspolitiikan mukaisesti. Maksuvalmiustilannetta arvioidaan päivittäin ja maksuvalmiusennusteet tehdään viikon, kuukauden ja 12 kuukauden rullaavina periodeina.
Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelma oli 31.12.2015 kokonaan käyttämättä. Yritystodistusohjelman lisäksi yhtiö voi käyttää olemassa olevia rahoituslimiittisopimuksia käyttöpääoman rahoittamiseen.
Pitkäaikainen varainhankinta:
Pitkäaikaisessa rahoituksessa käytetään joko pääomamarkkina-, leasing- tai muita rahoitusjärjestelyitä.
Taulukossa on kuvattu konsernin korollisten velkojen maturitettijakaumaa:
MEUR Tase-arvo Rahavirta 0-6 kk 6 kk -
1 vuosi
1-2 vuotta 2-5 vuotta yli 5 vuotta
Yritystodistukset
Rahalaitoslainat 25,6 25,6 18,9 3,5 3,2
Rahoitusleasingvelat 65,0 79,4 3,4 3,4 11,0 11,1 50,6
Yhteensä 90,6 105,0 22,2 6,9 14,2 11,1 50,6
Luottoriski
Konsernin luotonvalvontapolitiikassa on kuvattu konsernin luottopolitiikka. Konsernilla ei ole merkittäviä saamisten luottoriskikertymiä, koska sillä on laajasti jakautunut asiakaskunta eikä mikään yksittäinen asiakas muodostu konsernin kannalta merkittäväksi. Tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjattujen arvonalentumistappioiden määrä oli 0,5 miljoonaa euroa. Arvonalentumistappiot ovat aiheutuneet asiakkaan taloudellisen ympäristön odottamattomasta muutoksesta. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 19 Myyntisaamiset ja muut saamiset.
Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset. Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon kautta. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti nettovelkaantumis- ja omavaraisuusasteilla. Seuraavassa on kuvattu näiden tunnuslukujen arvot vuosina 2015 ja 2014:
MEUR 2015 2014
Korolliset velat 90,6 83,0
Rahavarat 14,4 12,0
Nettovelat 76,2 71,1
Oma pääoma yhteensä 128,7 103,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 59,2 68,5
Omavaraisuusaste, % 42,5 42,6