10. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot rahoitusinstrumenttiluokittain:
MEUR 2015 2014
Korkotuotot eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista 0,1 0,2
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä
Ehdollisten kauppahintavelkojen käyvän arvon muutos 0,0
Ehdollisten kauppahintasaatavien käyvän arvon muutos 0,1
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,2 0,1
Yhteensä 0,3 0,4
Rahoituskulut rahoitusinstrumenttiluokittain:
MEUR 2015 2014
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista korollisista veloista 0,2 0,5
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusleasingsopimuksista 1,7 1,9
Valuuttakurssitappiot rahavaroista (lainat ja muut saamiset) 0,2 0,0
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä
Ehdollisten kauppahintavelkojen käyvän arvon muutos 0,6
Korko- ja valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutos 0,1 0,5
Muut rahoituskulut 0,1 0,2
Yhteensä 2,8 3,1
Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneet ehdolliset kauppahintavastikkeet on luokiteltu johdannaisiksi. IAS 39:n mukaisesti ne on merkitty taseeseen käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoituseriksi. Niiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Tilinpäätöksessä 31.12.2015 konsernilla on taseellaan ehdollisia kauppahintavelkoja 0,3 M€.