26. RAHOITUSVELAT
Taulukossa on kuvattu konsernin pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat
MEUR 2015 2014
RAHOITUSVELAT
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat 59,8 64,4
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 3,2 6,5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat
Liiketoimintojen hankinnoissa syntyneet ehdolliset kauppahintavelat 0,2
Muut velat 0,2 0,3
Yhteensä 63,4 71,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon perustuvat
Rahoitusleasingvelat 5,2 5,1
Muut korolliset velat 22,4 7,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat
Valuuttajohdannaiset 0,0
Hyödykejohdannaiset 0,1 0,1
Korkojohdannaiset 0,7 0,7
Liiketoimintojen hankinnoissa syntyneet ehdolliset kauppahintavelat 0,2
Yhteensä 28,5 12,8
Rahoitusvelat yhteensä 91,9 84,0
Konsernin rahoitusvelat ovat euromääräisiä ja vaihtuvakorkoisia. Yhtiön pääasialliset rahoitusinstrumentit ovat olleet vuonna 2015 pitkäaikaiset rahoitusleasingsopimukset, lyhytaikaiset yritystodistukset ja rahoituslainat. Korkoriskin suojausta on kuvattu tarkemmin liitteessä 27 Rahoitusriskit.
Konsernin rahoitusvelkojen keskimääräinen korkoprosentti vuonna 2015 oli 2,3 % (2,4 % vuonna 2014).
Konserni on luokitellut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät käypien arvojen hierarkian mukaan seuraavasti:
Taso 1 2015 2014
Valuuttajohdannainen 0,0
Hyödykejohdannaiset 0,1 0,1
Taso 2
Korkojohdannaiset 0,7 0,7
Taso 3
Liiketoimintojen hankinnoissa syntyneet ehdolliset kauppahintavelat 0,3
Taso1 sisältää täysin samanlaisten velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla
Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuva merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.
Taso 3 sisältää velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon (muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot)
Päättyneen tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.
Taseessa 31.12.2015 olevat liiketoimintojen hankinnoissa syntyneet ehdolliset kauppahintavelat perustuvat yhtiöiden vuoden 2015 ja 2016 liikevaihtoon.
Rahoitusvelkojen kirjanpitoarvot vastaavat rahoitusvelkojen käypiä arvoja. Alla olevassa taulukossa on kuvattu erikseen johdannassopimusten käyvät arvot sekä kohde-etuuksien arvo.
Johdannaissopimukset:
MEUR 2015 2014
Hyödykejohdannaiset (Sähkötermiinit)
Käypä arvo -0,1 -0,1
Kohde-etuuksien arvo 0,3 0,4
Korkojohdannaiset
Käypä arvo -0,7 -0,7
Kohde-etuuksien arvo 19,5 19,7
Valuuttajohdannaiset
Käypä arvo -0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 2,4 1,5
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena on raportointikauden päättymispäivän markkinakorot ja muu markkinainformaatio. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka konserni joutuisi maksamaan tai saisi, jos se siirtäisi johdannaissopimuksen tavanmukaisessa liiketoimessa raportointikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa.
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 27.
Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korkokanta on 2,5.
MEUR 2015 2014
Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
2015 6,8
2016 6,7 5,8
2017 5,5 5,9
2018 5,5 5,9
2019 5,5 5,9
2020 5,6 55,6
Myöhemmin 50,6
Yhteensä 79,4 85,9
Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo
2015 5,1
2016 5,2 4,3
2017 4,1 4,4
2018 4,1 4,4
2019 4,2 4,5
2020 4,3 46,8
Myöhemmin 43,2
Yhteensä 65,0 69,5
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 14,4 16,4