11. TULOVEROT
MEUR 2015 2014
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 5,0 4,0
Edellisten tilikausien verot ja muut verot 0,1 0,0
Laskennalliset verot -0,5 -0,0
Yhteensä 4,7 4,0
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
Emoyhtiön kotimaan yhteisöverokanta oli vuonna 2015 20 % ja vuonna 2014 20 %. Laskennallisten verojen laskennassa on käytetty kotimaassa vuoden 2015 verokantana 20 %.
MEUR 2015 2014
Tulos ennen veroja 16,8 19,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,6 -1,7
Yhteensä 15,2 17,9
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 3,0 3,6
Ulkomaisten tytäryritysten eriävien verokantojen vaikutus 0,0 0,2
Verovapaat tulot -0,0 -0,6
Vähennyskelvottomat kulut 1,2 0,6
Edellisten tilikausien erät 0,2 0,0
Aiemmin kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten käyttö -0,0 -0,0
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 0,3 0,2
Muut erät 0,1 0,0
Verot tuloslaskelmassa 4,7 4,0
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät IAS 19 laadintaperiaattesta johtuvien kirjausten verovaikutukset.