7. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
MEUR 2015 2014
Palkat ja palkkiot 99 97
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 16 15
Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 0 0
Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0 0
Muut henkilösivukulut 9 8
Yhteensä 124 121
Konsernin henkilökunta keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna (ilman lehdenjakajia)
Digitaaliset kuluttajapalvelut 509 491
Talousmedia ja yrityspalvelut 287 259
Valtakunnallinen kuluttajamedia 157 160
Aluemedia 671 758
Konsernitoiminnot 168 161
Yhteensä 1 793 1 828
Konsernin omia lehdenjakajia oli tämän lisäksi yhteensä (henkilömäärä) 929 985
Johdon palkat ja palkkiot
Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontoiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), optiojärjestelmästä ja konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä) sekä johdon eläke-edusta.
Emoyhtiön toimitusjohtaja (Kai Telanne)
MEUR 2015 2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 0,6 0,5
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,3 0,2
Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,1 0,0
Yhteensä 0,9 0,7
Taulukossa esitetyt luvut on ilmoitettu suoriteperusteisesti. Konsernin toimitusjohtajan vuonna 2015 saamat maksuperusteiset palkat ja palkkiot olivat yhteensä 552 885 euroa (vuonna 2014 yhteensä 497 783 euroa).
Toimitusjohtajan eläke-etuudet:
Toimitusjohtajalla on lakisääteisen työeläketurvan lisäksi maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkettä kertyy 37 % vuosiansioista. Eläkeikä on 60 vuotta, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan.
Toimitusjohtajan irtisanomisaika:
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet
MEUR 2015 2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1,6 1,4
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 0,1
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,6 0,5
Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,1 0,0
Yhteensä 2,5 1,9
Taulukossa esitetyt luvut on ilmoitettu suoriteperusteisesti. Konsernin muiden johtoryhmän jäsenten vuonna 2015 saamat maksuperusteiset palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 515 867 euroa (vuonna 2014 yhteensä 1 388 543).
Hallituksen jäsenet, vuosi- ja kokouspalkkiot
MEUR 2015 2014
Harri Suutari, hallituksen puheenjohtaja 0,1 0,0
Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja 0,0 0,0
Niklas Herlin, hallituksen jäsen 0,0 0,0
Esa Lager, hallituksen jäsen (20.3.2014 alkaen) 0,0 0,0
Perttu Rinta, hallituksen jäsen 0,0 0,0
Erkki Solja, hallituksen jäsen 0,0 0,0
Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen 0,0 0,0
Timo Aukia, hallituksen jäsen (20.3.2014 saakka) 0,0
Kai Seikku, hallituksen jäsen (20.3.2014 saakka) 0,0
Yhteensä 0,3 0,3
Taulukossa esitetyt hallituksen palkkiot on ilmoitettu suoriteperusteisesti.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina.
Yhteensä hallituksen, toimitusjohtajan ja muun yhtiön johtoryhmän saamat palkat ja palkkiot
MEUR 2015 2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2,5 2,1
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 0,0
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 1,0 0,7
Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,2 0,1
Yhteensä 3,7 2,9
Yhtiön hallitus ja emoyhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä omistavat 31.12.2015 yhteensä 16 035 810 kappaletta yhtiön osakkeita. Omistusten yhteenlaskettu määrä vastaa 20,1 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallituksella, emoyhtiön toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä oli hallussaan 31.12.2015 yhteensä 325 000 kappaletta yhtiön 2009C-optio-ohjelman mukaisia optioita, jotka oikeuttavat merkitsemään optioehtojen toteutuessa yhteensä 325 000 kappaletta yhtiön uutta osaketta. Lisäksi johdon hallussa 258 000 kappaletta lisäosakeohjelman mukaista optiota.
Optio-oikeudet mukaan lukien yhtiön hallituksella, emoyhtiön toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä olevat osakeomistukset ja optio-oikeudet vastaavat 15,6 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.
Osakeomistus sekä hallussa olevat optiot jakaantuivat henkilöittäin seuraavasti 31.12.2015 *
Osakkeet Optiot Lisäosake-ohjelma Lisäosake-ohjelma Lisäosake-ohjelma TSR
kpl 2009C
Harri Suutari, hallituksen puheenjohtaja 62 076
Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja 13 995
Niklas Herlin, hallituksen jäsen 15 708 839
Esa Lager, hallituksen jäsen 8 327
Perttu Rinta, hallituksen jäsen 8 839
Erkki Solja, hallituksen jäsen 53 295
Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen 14 033
Kai Telanne, toimitusjohtaja 105 826 100 000 30 000 30 000 30 000
Kari Juutilainen, johtoryhmän jäsen 5 000 30 000 10 000 10 000 10 000
Virpi Juvonen, johtoryhmän jäsen 2 000 4 000 4 000 4 000
Kari Kivelä, johtoryhmän jäsen 5 000 45 000 10 000 10 000 10 000
Mikko Korttila, johtoryhmän jäsen 3 000 30 000 6 000 6 000 6 000
Juha-Petri Loimovuori, johtoryhmän jäsen 12 580 45 000 10 000 10 000 10 000
Raimo Mäkilä, johtoryhmän jäsen 30 000 45 000 10 000 10 000 10 000
Juha Nuutinen, johtoryhmän jäsen 3 000 6 000 6 000 6 000
Yhteensä 16 035 810 295 000 86 000 86 000 86 000
* luku sisältää myös määräysvaltayhteisöjen ja perheenjäsenten omistukset.
Yhtiöjärjestyksen mukaan Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3-9 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtajana.
Yhtiöllä on hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.