Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR Liite 31.12.2015 31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 12,1 15,7
Oikaisut 19,0 15,8
Käyttöpääoman muutokset 5,9 2,7
Saadut osingot 1,7 1,2
Saadut korot 0,1 0,2
Maksetut korot -1,9 -2,5
Maksetut verot -3,7 -6,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 33,2 26,5
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,3 -3,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2,2 1,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 1,0 0,0
Tytäryritysten ostot vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 2 -26,8 -0,2
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 5,3 12,0
Ostetut ja myydyt osakkuusyhtiöt 16 -0,5 -0,7
Investointien nettorahavirta -22,1 8,4
Rahavirta ennen rahoitusta 11,1 34,9
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 6,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 45,0 152,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -38,7 -180,4
Rahoitusleasing velkojen maksut -4,5 -5,5
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 19 0,0 0,0
Maksetut osingot ja pääoman palautus 21 -10,5 -8,3
Rahoituksen nettorahavirta -8,7 -35,2
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) 2,4 -0,3
Rahavarat tilikauden alussa 20 12,0 12,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 -0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 20 14,4 12,0
Rahavirtalaskelman lisätiedot
MEUR 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 13,14 16,8 15,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 16 -1,6 -1,7
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -2,0 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut 10 2,5 2,7
Verot 11 4,7 4,0
Varausten muutos 25 0,4 -3,8
Muut oikaisut -1,9 -0,2
Oikaisut yhteensä 19,0 15,8
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 0,5 0,9
Vaihto-omaisuuden muutos -0,8 0,1
Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos 6,2 1,7
Käyttöpääoman muutos yhteensä 5,9 2,7
Investointien rahavirta
Leasingillä rahoitetut investoinnit -2,0 -2,2
Maksuperusteiset bruttoinvestoinnit *) -3,3 -3,6
Liiketoimintakauppoihin liittyvät suoriteperusteiset investoinnit -54,9 -8,6
Kokonaisinvestoinnit yhteensä -60,2 -14,4