Konsernin tase
MEUR Liite 31.12.2015 31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 13 118,6 69,7
Muut aineettomat hyödykkeet 13 72,3 38,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 70,5 76,2
Osuudet osakkuusyrityksistä 16 6,8 25,7
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 17 4,6 3,9
Laskennalliset verosaamiset 23 1,6 1,3
274,5 215,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18 2,2 1,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,8 1,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 35,3 26,4
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 17 0,0 0,2
Rahavarat 20 14,4 12,0
53,8 41,2
Varat yhteensä 328,2 256,1
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 7,7 7,7
Muuntoerot -1,6 -2,5
Sijoitetun vapaan oman po rahasto 19,1 0,0
Kertyneet voittovarat 41,0 38,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 21 111,5 88,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 17,2 15,2
Oma pääoma yhteensä 128,7 103,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 23 14,2 6,9
Eläkevelvoitteet 24 1,5 2,7
Varaukset 25 0,2 0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 26 63,4 71,2
79,4 80,9
Lyhytaikaiset velat
Saadut ennakot 25,3 12,9
Verovelat 2,2 0,0
Varaukset 25 0,6 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 26 28,5 12,8
Ostovelat ja muut velat 28 63,5 45,5
120,1 71,6
Velat yhteensä 199,5 152,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 328,2 256,1