Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 ovat yhteensä 120 642 934 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 82 383 182 kappaletta.
Hallitus esittää, että pääomanpalautusta tilivuodelta 2015 jaetaan 9 885 981,84 euroa (0,12 euroa osaketta kohden).
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
Helsingissä 11.2.2016
Harri Suutari
Hallituksen puheenjohtaja
Petri Niemisvirta Niklas Herlin
hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen
Esa Lager Perttu Rinta
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Erkki Solja Catharina Stackelberg-Hammarén
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Kai Telanne
toimitusjohtaja
TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 11.2.2016
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
Markku Launis
KHT