GRI-taulukko

GRI:n mukainen sisältöRaportointiLisätietoja
  Strategia ja analyysi    
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus  
G4-2 Riskit ja mahdollisuudet Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
    Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
  Organisaation kuvaus    
G4-3 Organisaation nimi Etusivu  
G4-4 Tärkeimmät tuotteet,
palvelut ja tavaramerkit
Liiketoimintasegmentit  
G4-5 Pääkonttorin sijainti Verkkosivut: Yhteystiedot  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja
toimintojen maantieteellinen sijainti
Verkkosivut: Henkilöstö  
G4-7 Omistussuhteet ja yhtiömuoto Tilinpäätös  
G4-8 Markkina-alueet Tilinpäätös  
G4-9 Organisaation toiminnan laajuus Tilinpäätös  
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   Ei raportoitu, tieto ei saatavissa.
G4-12 Organisaation toimitusketju   Ei raportoitu.
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation
koossa, rakenteessa tai omistuksessa
raportointikaudella
Tilinpäätös: Toimintakertomus  
  Sitoumukset ulkoisiin aloitteisiin  
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden taloudelliset, sosiaaliset tai ympäristöperuskirjat, periaatteet tai aloitteet Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat  
G4-17 Yksiköt, jotka on sisällytetty raportoivan organisaation konsernitilinpäätöksen tai vastaavan dokumentin laskentarajaan Tilinpäätös  
G4-18 Raportin sisällön määrittely Raportointiperiaatteet  
G4-19 Olennaiset näkökohdat Raportointiperiaatteet  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä   Ei raportoitu.
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella   Ei raportoitu.
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointiperiaatteet Mahdollisista muutoksista ilmoitettu indikaattorikohtaisesti
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet Mahdollisista muutoksista ilmoitettu indikaattorikohtaisesti
  Sidosryhmävaikutus  
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
  Raportointiperiaatteet  
G4-28 Raportointiajanjakso Raportointiperiaatteet  
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet  
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet  
G4-31 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot Verkkosivut: Mediayhteydet  
  GRI-sisältö  
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältö  
  Ulkoinen varmennus  
G4-33 Varmennuskäytäntö Raportointiperiaatteet  
  Hallinto
G4-34 Yrityksen hallintorakenne Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
G4-37 Sidosryhmien ja henkilöstön aloite- ja vaikutusmahdollisuudet Henkilöstö
Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto
 
G4-38 Hallituksen kokoonpano Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
G4-40 Hallituksen jäsenten pätevyyden
varmistaminen
Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
    Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
    Verkkosivut: Ajatusjälki  
  Hallituksen pätevyyden ja suorituksen arviointi  
G4-44 Hallituksen toiminnan arviointi   Hallituksen itsearviointiprosessiin ei liity erillista taloudellista, sosiaalista tai ymparistövastuuta koskevaa arviointia.
  Hallituksen rooli riskien hallinnassa  
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
  Palkitseminen ja kannusteet  
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
  Liiketoiminnan eettisyys  
G4-56 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Verkkosivut: Tietoa meistä  
    Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
    Verkkosivut: Ajatusjälki  
  Taloudellisen vastuun tunnusluvut  
  Näkökohta: taloudellinen suoriutuminen  
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakatuminen Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen uhkat ja mahdollisuudet Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
G4-EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus Verkkosivut: Ympäristö  
G4-M1 Mainonnan osuus liikevaihdosta Taloudellinen kehitys  
  Näkökohta: Epäsuorat taloudelliset vaikutukset  
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
G4-EC8 Yleishyödylliset investoinnit ja palvelut Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
    Verkkosivut: Yhteisöt  
    Verkkosivut: Ajatusjälki  
  Ympäristövastuu  
  Näkökohta: materiaalit    
G4-EN1 Materiaalien käyttö Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
G4-EN2 Kierrätetyn materiaalin osuus Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
  Näkökohta: energia    
G4-EN3 Organisaation sisäinen energiankulutus Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
G4-EN4 Organisaation ulkopuolinen energiankulutus. Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
G4-EN6 Energiansäästötoimenpiteet, energiatehokkuuden parantaminen ja saavutetut säästöt Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
G4-EN7 Aloitteet energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi Verkkosivut: Ympäristö  
    Verkkosivut: Liiketoiminta  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Liiketoiminta  
  Näkökohta: luonnon monimuotoisuus    
G4-EN12 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
  Näkökohta: päästöt    
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)    
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö Polttoaineiden osalta kasvihuonekaasu-
päästöt, sähkön osalta pelkkä CO2
G4-EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö Lentomatkustuksen ja hotellimajoituksen (Suomi) hiilidioksidipäästöt raportoitu
G4-EN19 Aloitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
G4-EN21 VOC-päästöt Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
  Näkökohta: jätteet    
G4-EN23 Jätteiden käsittely Verkkosivut: Ympäristö  
  Näkökohta: tuotteet ja palvelut    
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Liiketoiminta  
G4-EN28 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien takaisinotto ja kierrätys Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
  Näkökohta: kuljetukset    
G4-EN30 Kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Ympäristö  
  Sosiaalinen vastuu    
  Työntekijät ja työolosuhteet    
  Näkökohta: työllistäminen    
G4-LA2 Henkilöstön etuudet Verkkosivut: Henkilöstö  
    Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
  Näkökohta: työterveys ja -turvallisuus    
G4-LA6 Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
  Näkökohta: koulutus    
G4-LA9 Henkilöstön koulutus Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö Koulutuspäivät raportoitu, ei tunteja
    Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
    Verkkosivut: Henkilöstö  
    Verkkosivut: Ajatusjälki  
G4-LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Verkkosivut: Henkilöstö  
    Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
G4-LA11 Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit Verkkosivut: Henkilöstö  
    Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
  Näkökohta: monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet    
G4-LA12 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö Naisten osuus johtotehtävissä
  Näkökohta: tasa-arvoinen palkitseminen    
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
  Ihmisoikeudet    
  Näkökohta: investoinnit    
G4-HR2 Ihmisoikeusohjeistuksiin liittyvät koulutukset Verkkosivut: Ajatusjälki Ei tuntimääriä, mutta periaatteet: Journalistien eettiset ohjeistukset
  Näkökohta: syrjinnän kielto    
G4-HR3 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden lukumäärä Verkkosivut: Henkilöstö Ei tapauksia
  Näkökohta: ihmisoikeusarvioinnit    
G4-HR9 Ihmisoikeuskartoitusten laajuus Verkkosivut: Ajatusjälki  
  Näkökohta: ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit    
G4-HR12 Ihmisoikeusloukkausten määrä   Ei tapauksia
  Yhteiskunta    
  Näkökohta: paikallisyhteisöt    
G4-SO1 Yhteisöihin vaikuttavien käytäntöjen luonne ja laajuus Verkkosivut: Yhteisöt  
    Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
    Verkkosivut: Ympäristö  
    Kestävän median vuosi 2015: Henkilöstö  
    Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
  Näkökohta: poliittinen vaikuttaminen    
G4-SO6 Poliittisille puolueille ja poliitikoille myönnetyt alennukset Verkkosivut: Liiketoiminta  
  Näkökohta: Määräystenmukaisuus    
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei tapauksia
  Tuotevastuu    
  Näkökohta: tuote- ja palvelutiedot    
G4-PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
    Verkkosivut: Tuotteet  
    Kestävän median vuosi 2015: Liiketoiminta  
  Näkökohta: markkinointiviestintä    
G4-PR7 Markkinointiviestintään liittyvien lakien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt Verkkosivut: Tuotteet ja palvelut  
    Kestävän median vuosi 2015: Liiketoiminta  
  Näkökohta:sisällön tuotanto    
G4-M2 Journalismin etiikan seuranta Verkkosivut: Ajatusjälki  
    Kestävän median vuosi 2015: Ajatusjälki  
G4-M3 Journalismin eettisten käytäntöjen kehittäminen Verkkosivut: Ajatusjälki  
    Kestävän median vuosi 2015: Ajatusjälki  
  Näkökohta: sisällön jakaminen    
G4-M4 Erilaiset yleisöt huomioiva sisällön jakaminen Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
    Verkkosivut: Yhteisöt  
    Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
G4-M5 Sisällön jakamisen seuranta Verkkosivut: Ajatusjälki Prosessit raportoitu
    Kestävän median vuosi 2015: Ajatusjälki  
    Verkkosivut: Yhteisöt  
    Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
    Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
  Näkökohta: vuorovaikutus    
G4-M6 Vuorovaikutus yleisön kanssa Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
    Verkkosivut: Yhteisöt  
    Kestävän median vuosi 2015: Yhteisöt  
    Verkkosivut: Ajatusjälki  
    Kestävän median vuosi 2015: Ajatusjälki  
  Näkökohta: mediataidot    
G4-M7 Mediataidon kehittäminen Verkkosivut: Ajatusjälki  
    Kestävän median vuosi 2015: Ajatusjälki  

 

Yritysvastuun raportointiperiaatteista

Alma Median liiketoiminta perustuu konsernin yhteiskunnallisesti vastuulliseen missioon – yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Alma Median yritysvastuuraportointi kertoo konsernin liiketoiminnasta tämän mission näkökulmasta tarjoten vuosittain laadullista ja määrällistä tietoa siitä, mitä yritysvastuu Alma Mediassa merkitsee. Vuosikatsauksen muu sisältö ja konsernin verkkosivusto täydentävät yritysvastuuraportointia. Seuraava katsaus Alma Median yritysvastuuseen ilmestyy alkuvuodesta 2017.

Myös yritysvastuuseen liittyvien tietojen osalta raportointikausi vastaa kalenterivuotta ja Alma Median tilikautta 1.1.–31.12.2015. Tämän lisäksi raportti sisältää joitakin erillistietoja vuodelta 2015. Raportti kattaa konsernin Suomen toiminnot lukuun ottamatta taloudellista vastuuta, johon on sisällytetty myös ulkomaan toiminnot. Näin Yhteisöt-osion taloudellinen raportointi on yhdenmukainen konsernin muun taloudellisen raportoinnin kanssa. Ulkomaan toiminnot on rajattu pois GRI:n rajausmäärittelyn mukaisesti, sillä ulkomaan yksiköiden liiketoiminnan laajuuden ja luonteen vuoksi niiden vaikutukset kestävään kehitykseen ovat vähäisiä.

Vuoden 2015 raportti sisältää Global Reporting Initiative (GRI) G4 -yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston perussisältöä. Raportoinnissa keskitytään vuonna 2010 toteutetussa sidosryhmätutkimuksessa olennaisiksi määriteltyihin yritysvastuuasioihin. GRI-ohjeistuksen ja raportin välistä vastaavuutta kuvaava taulukko löytyy ohesta.

Yritysvastuun laskenta- ja tiedonkeruuperiaatteet

Vuosikatsauksen yritysvastuutiedot on kerätty konsernin sisäisistä tilastointijärjestelmistä, alihankkijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Laskenta noudattelee GRI:n G4-laskentaohjeita siltä osin kuin saatavilla oleva tieto on mahdollistanut sen tarkoituksenmukaisesti. Merkittävistä poikkeuksista on mainittu kunkin tunnusluvun yhteydessä. Taloudellisen vastuun luvut ovat peräisin tilinpäätöstiedoista. Ympäristövastuun luvut ovat pääosin toimittajilta sekä laskutuksesta kerättyjä. Hiilidioksidipäästölaskennassa on sovellettu Tilastokeskuksen ja Energiateollisuuden tarjoamia suomalaisia keskiarvoja. Sosiaalisen vastuun tiedot kerätään HR-järjestelmien lisäksi esimerkiksi vakuutusyhtiöltä ja journalismin osalta Julkisen sanan neuvoston verkkosivuilta. Muutamissa erikseen mainituissa tapauksissa luvut eivät ole vertailukelpoisia viimevuotisiin raportoinnin tarkentumisesta ja päästökertoimen muutoksesta johtuen. Raportointia kehitetään jatkuvasti, ja tulevaisuudessa raportointi tarkentuu ja laajenee edelleen.