Tavoitteet ja toimenpiteet 2015

Vuonna 2015 Alma Media jatkoi omia toimiaan ja yhteistyötään media-alan ympäristövaikutusten pienentämiseksi, henkilökunnan kehittämiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Vuonna 2015 yritysvastuun painopisteissä korostuivat myös journalismin yhteiskunnalliset vaikutukset ja paikallinen sosiaalinen vastuu.

Mediayhtiön suurimmat vaikutukset syntyvät sisällöistä. Kukin Alma Mediaan kuuluva media kantaa vastuunsa journalistisesta sisällöstään. Alma Median tehtävänä on herättää keskustelua sananvapauteen liittyvästä vastuusta ja lisätä tietoisuutta ajatusjäljestä, jonka media jättää yleisöihin ja yhteiskuntaan. 

Vuonna 2015 yhtenä Alman Median yhteiskuntavastuun painopisteenä oli median ympäristövaikutusten arviointi ja mittaaminen sekä siihen liittyvät yhteistyökumppanuudet. Alma Media osallistuu vuosittain sijoittajille suunnattuun Carbon Disclosure Project -ilmastoraportointiin (CDP). Vuonna 2015 Alma Media sijoittui CDP 2015 –ilmastoselvityksessä parhaiten pohjoismaisista mediayhtiöistä. Joulukuussa 2015 Alma Media sitoutui Pariisin julistukseen COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi Alma Median tavoitteena on vähentää rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Yhtiön Töölönlahden toimitalolle Helsingissä ja Tampereen painolle on aiemmin myönnetty LEED-ympäristösertifikaatit.

Nuorisotyöttömyyden torjunta oli vuoden 2015 toinen Alma Median yhteiskuntavastuun painopistealueista. Jo viidettä vuotta Alma Media ja konserniin kuuluva Monster olivat pääyhteistyökumppaneina mukana tukemassa ja toteuttamassa Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni -hanketta, jota vetää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Vuoden 2015 kampanjaan osallistui ennätykselliset 262 vastuullista työnantajaa, ja kampanjan puitteissa tarjottiin yli 40 000 kesä- ja kausityöpaikkaa.

Vuonna 2015 Alma Media osallistui aiempien vuosien tapaan aktiivisesti ajatusjälkeä (engl. brainprint) koskevaan tutkimukseen ja keskusteluun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Journalismin vaikutusten ohella aiheina olivat myös mainonnan vaikutukset ja se, kuinka kulutuksen rinnalla mainonnalla voidaan edistää myös kestävää kehitystä.

Kestävä media -ohjelma toteutuu Alma Mediassa myös jokaisen almamedialaisen tapana toimia ja henkilöstön työtehtävissään tekeminä valintoina. Alma Median yritysvastuutavoitteita toteuttavat kaikki työntekijät ja yksiköt omalla jokapäiväisellä toiminnallaan. Erilaiset paikallisten yhteisöjen sosiaalisen vastuun projektit ovat esimerkkejä vaikuttamiskeinoista, jotka ovat jokaisen työntekijän ulottuvilla, ja joihin Alma Media tarjoaa mahdollisuuden osallistua. Alma Media on kuitenkin asettanut myös erillisiä yritysvastuutavoitteita, jotka tukevat vastuutekojen toteuttamista jokapäiväisessä työssä ja liiketoiminnassa. Ohessa esitettyjen tavoitteiden lisäksi yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita on kuvattu esimerkiksi ympäristöä ja henkilöstöä käsittelevissä osioissa.

Vuodelle 2016 ja tuleville vuosille suunniteltuja yritysvastuun ja Kestävän Median -kehitysalueita ja tavoitteita käsitellään kesäkuun loppuun mennessä päivitettävässä yritysvastuustrategiassa.

Tavoitteet 2013–2016 Toteutuminen 2015 Toimenpiteet 2015 Toimenpiteet 2016–2017
Yritysvastuun johtaminen ja koordinointi
Hankintaketjun vastuullisen johtamisen kehittäminen ** Hankintaketjun kehittämistä jatkettu, mutta vastuullisen hankinnan liitettä ei vielä lanseerattu. Vastuullisen hankinnan liite, hankintaketjun raportoinnin kehitys.
Yritysvastuun aiempaa vahvempi integrointi riskienhallintaan, pohjoismaisten mediayritysten paras CDP-selvityksessä ** Riskienhallinnan kokonaisuudistus edelleen työn alla, CDP:ssä paras pohjoismainen mediatalo (96 p.). Riskienhallinnan jatkuva kehittäminen.
Sisäisen yritysvastuuviestinnän kehittäminen, Kestävä media -teematyöpajojen lanseeraus *** Kestävä media -olennaisuustyöpajat. Digitaalisten sisältöjen ja aktiviisen sisäisen yritysvastuukeskustelun ja -viestinnän kehittäminen.
Liiketoimintastrategian Kestävä media -näkökulman kehittäminen ja ratkaisujen lanseeraaminen ** Yritysvastuun olennaisuusanalyysi 2015–2016 alussa. Yritysvastuukokonaisuuden kehittäminen ja implementointi vuonna 2015–2016 tehdyn olennaisuusanalyysin pohjalta.
Sidosryhmävuorovaikutus
Aktiivinen pääyhteistyökumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjassa ja sen kehittämisessä *** Viidettä kertaa pääyhteistyökumppanina kehittämässä TAT:n ja T-Median Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjaa, jossa mukana olleiden yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta. Aktiivinen kumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjassa.
Media CSR Forum *** Yhteistyön avulla kehitettiin Kestävä media -ohjelmaa, datan yksityisyyteen ja journalistiseen etiikkaan liittyvien teemojen kehittäminen. Alma Median Kestävä media -ohjelman kehitys yhteistyön avulla.
Aktiivinen osallistuminen Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuusverkostoon *** Mukana tuomassa sisältöjä mm. verkoston vuosiseminaariin. Ilmastokumppaneiden ja Alma Median yhteinen seminaari. Aktiivinen osallistuminen Ilmastokumppanuus-verkostoon jatkuu.
Aktiivinen osallistuminen FIBSin yritysvastuu- ja monimiuotoisuusverkostoon ** FIBS:in ja Alma Median yhteinen seminaari monimutoisuusviestintään liittyen. Aktiivinen osallistuminen verkoston toimintaan jatkuu. Verkoston työkalujen entistä aktiivisempi hyödyntäminen.
Alma Media monimuotoisuus-selvityksen laatiminen. Monimuotoisuusverkoston työkalut osaksi henkilöstöhallinnon toimintaa. ** Monimuotoisuussitoumus allekirjoitettu 01/2015. Alma Media FIBS ry:n monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Monimuotoisuustarinat, sisäinen ja ulkoinen viestintä.
Henkilöstön vapaaehtoistyömahdollisuuksien kehittäminen * Muutamia vapaaehtoistempauksia järjestetty, mutta ei systemaattista ohjelmaa. Vapaaehtoismahdollisuuksien lisääminen, vapaaehtoistyömahdollisuuden kytkeminen Alma Median sosiaalisen vastuun hankkeeseen.
Sosiaalisen vastuun projektit ja hankkeet paikallistasolla ** Monenlaisia paikallisyhteisön arkea parantavia sosiaalisen vastuun projekteja mm. Tampereen seudulla sekä Alma Careerin paikallisissa yhteisöissä ulkomailla. Laajennetaan sosiaalisen vastuun paikallishankkeita muille paikkakunnille ja Alma Median yksiköihin yritysvastuun olennaisuustyön pohjalta.
Vastuullinen journalismi
Brainprint-keskustelun ja -hankkeen jatkaminen Alma Median eri medioissa *** Aktiivinen kansainvälinen osallistuminen brainprint-keskusteluun, Ajatusjälki-teemaan liittyvän keskustelun ylläpito. Aktiivisen sisäisen ja ulkoisen brainprint-keskustelun ylläpito.
Vastuulliseen ja vapaaseen journalismiin liittyvän keskustelun herättäminen ** Ajatusjälki-keskustelun jatkaminen sisäisesti ja laajentaminen Alma Median ulkopuolelle. Ajatusjälki-keskustelun jatkaminen sisäisesti ja laajentaminen Alma Median ulkopuolelle.
Vastuullinen mainonta ja markkinointi
Mainonnan elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittaminen ja viestiminen yhteistyökumppaneiden kanssa ** Media CSR verkoston kansainvälisen tason keskustelu ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Digitaalisen mainonnan ympäristövaikutusten kehitysmahdollisuuksien kartoitus. Mainonnan elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittamisen kehittäminen.
Keskustelun herättäminen vastuullisesta mainonnasta, markkinoinnista sekä liiketoiminnan kehityksestä ** Goodvertising ja tulevaisuuden kestävä yritystoiminta -teemat mainostaja-asiakkaille Alma Median Creation2015-seminaarissa 11/2014 ja omissa sisällöissä. Alma Median asiakasseminaarien jatko, joissa käsiteltävät teemat kytkeytyvät ajankohtaisiin vastuulliseen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen.
Ympäristövastuu
Ympäristötutkimuksen laajan viestinnän jatkaminen ja mahdollisten jatkoprojektien suunnittelu *** Alman omasta tutkimuksesta viestitty edelleen, Shape Median vuonna 2014 julkaistujen tutkimustulosten hyödyntäminen Alma Median omassa ympäristövastuun kehitystyössä. Tutkimusten hyödyntäminen jatkokehityksessä.
Ympäristöasiat Alma Median toimitalossa Töölönlahdella *** LEED-sertifikaatti (Gold-taso) myönnetty talolle. Henkilöstön aktivointi ympäristötyössä talon mahdollistamien arkisten ympäristötekojen kautta. Henkilöstön jatkuva aktivointi ympäristötyössä.
Ympäristöasiat Alma Median painotalossa Tampereella ** LEED-sertifikaatti myönnetty painotalolle. Alma Manun painotalon ympäristösertifioinnin valmistelu.
Ympäristötavoitteiden tarkentaminen uusien kiinteistöjen myötä ** Ympäristötavoitteiden tarkentaminen ympäristötavoitteiden nykytilan ja mahdollisuuskartoituksen kautta. Ympäristötavoitteiden käyttöönotto vuoden 2015–2016 raportoinnissa.
Alma Manun painotalon ympäristösertifiointi * Yritysvastuun olennaisuuden kehitys. Ympäristösertifioinnin valmistelu.
Yritysvastuuraportoinnin kehittäminen
Raportoinnin kehityksen seuranta ja omien prosessien päivittäminen kehityksen mukaan ** Mediasektorin GRI Media Sector Supplement käytössä, GRI G4-käytössä soveltuvin osin vuoden 2015 raportoinnissa. Valmistautuminen GRI G4-mukaiseen raportointiin (ns. "in accordance/core"-tasoinen raportointi)
Datankeruun parantaminen ympäristö- ja henkilöstöasioissa ** Ympäristö- ja henkilöstödatan keruuprosessin uudistus. Kerätyn yritysvastuudatan verifiointi.
Uusi tavoite 2016
Alma Median yritysvastuun olennaisuusanalyysin ja yritysvastuustrategian uudistus * Yritysvastuun olennaisuusanalyysin valmistuminen maaliskuussa 2015. Yritysvastuun olennaisuusanalyysin tulosten julkistus. Alma Median yritysvastuuohjelman ja -strategian päivitys, yritysvastuun kehitys- ja implementointisuunnitelma.
Alma Median konsernitasoisen sosiaalisen vastuun hankkeen kehitys ** Yritysvastuun olennaisuusanalyysi 2015 ja 2016 alussa ja tämän pohjalta teeman kehitys. Konsernitason sosiaalisen vastuun hankkeen valmistelu ja aloitus vuoden 2016 aikana.
* toimenpiteet aloitettu
** merkittävää parannusta tavoitteen suhteen, jatkokehitystä suunnitteilla
*** tavoite saavutettu