Ympäristö

Global Reporting Initiative (GRI) -yritysvastuuorganisaatio julkaisi keväällä 2012 mediasektorille suunnatun erikoisohjeistuksen. Alma Media on julkaissut vuodesta 2013 lähtien ensimmäisenä suomalaisena mediayhtiönä GRI:n Media Sector Supplement -ohjeistuksen mukaisen yritysvastuuraportin.

Alma Median vuonna 2013 valmistunut ympäristötutkimus, joka toteutettiin yhdessä VTT:n ja ruotsalaisen Center for Sustainable Communications -tutkimuslaitoksen kanssa, on ollut Alma Median ympäristövastuun kehittämisessä merkittävässä roolissa. Ympäristötutkimus tarkasteli painetun ja digitaalisen median vaikutuksia.

Alma Media osallistui jälleen vuonna 2015 globaaliin Carbon Disclosure Project (CDP) -ilmastoselvitykseen, ja sijoittui CDP 2015 –ilmastoselvityksessä parhaiten pohjoismaisista mediataloista. Joulukuussa 2015 Alma Media sitoutui Pariisin julistukseen COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuodesta 2011 Alma Media on kuulunut YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajiin.

Ympäristövastuu kiinteistöjen vahvuutena

Alma Median ja sen yksiköiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät paino- ja jakelutoimintaan, kiinteistöihin, hankintoihin ja matkustamiseen. Töölönlahdelle Helsinkiin vuonna 2012 valmistunut Alma Median toimitalo ja Tampereelle vuonna 2013 rakennettu sanomalehtipaino pienentävät suoria ympäristövaikutuksia siellä, missä ne ovat suurimmillaan. Molemmissa hankkeissa minimoitiin sekä rakentamisen että käytön aikaiset ympäristövaikutukset. Rakennuksille myönnettiin vuoden 2013 aikana LEED-ympäristösertifikaatit. Töölönlahden toimitalo ylsi sertifioinnissa ympäristöasioiden erinomaisesta huomioinnista kertovaan kultatasoon. Tampereen painotalo puolestaan on tiettävästi maailman ensimmäinen LEED-sertifioitu painotalo.

Töölönlahden toimitalossa ja sen sijainnissa ympäristöasiat huomioitiin esimerkiksi seuraavasti:

  • energiatehokkaat talotekniikkaratkaisut
  • parkkipaikat maan alla ja parkkihallissa sähköautojen latauspisteet
  • rakennus- ja käyttövaiheen jätehuolto monipuolisine kierrätysmahdollisuuksineen
  • erinomaiset julkiset liikenneyhteydet

Painotoiminnassa korostuvat materiaali- ja energiatehokkuus

Alma Media kehittää omaa ympäristövastuutaan parantamalla materiaali- ja energiatehokkuuttaan. Tietoa potentiaalisista tehostamismahdollisuuksista saatiin vuoden 2012 ympäristötutkimuksesta. Uusi paino ja toimitalo parantavat Alma Median kiinteistöjen energiatehokkuutta merkittävästi. Tampereen uudessa painorakennuksessa on muun muassa lämmön talteenottojärjestelmä, joka ottaa poistoilmasta talteen yli 80 prosenttia. Uuden painokoneen tuotantoteho on myös entistä parempi, ja pesuliuottimien ja veden käyttö on vähentynyt.

Uuden painon myötä materiaalihukka on pienentynyt selvästi; vuonna 2015 makulatuurin määrä* edellisvuoteen verrattuna vähentyi edelleen 11 prosentilla (2014 lukuun verrattuna -11 %). Materiaalitehokkuuteen kuuluu myös jätteen hyötykäyttö: lähes kaikki painossa syntyvä jäte on toisten yritysten raaka-ainetta. Vuonna 20145 kaikki painossa syntyvä jäte päätyi joko kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön, eikä loppusijoitettavaa jätettä syntynyt enää lainkaan.

Vuoden 2015 aikana painotoiminnan haitalliset VOC-päästöt (haihtuvat yhdisteet) onnistuttiin pitämään erittäin matalina, päästöjen taso pieneni hieman edellisvuodesta ja olivat 4471 kg (2014: 4488 kg). Painokoneen puhdistuksessa käytettävät kemikaalit ovat jo aiemmin olleet VOC-vapaita, ja vuodesta 2012 myös kostutusveden lisäaineiden VOC-aineet on vähennetty minimiin. Alma Median Tampereen paino kuuluikin kansainvälisesti ensimmäisiin painoihin, jotka ottivat nämä lähes VOC-päästöttömät lisäaineet käyttöön.

*Makulatuuriprosentti kertoo painotoiminnassa syntyvän hukkamateriaalin osuuden koko materiaalista.

Toimintatapojen ja hankinnan kehitys säästävät ympäristöä

Alma Media voi vaikuttaa ympäristörasitteisiinsa erityisesti hankintojensa kautta. Tällä hetkellä ympäristö huomioidaan erityisesti sanomalehtipaperin hankinnassa. Paperinvalmistuksella on vaikutuksia paitsi ilmastonmuutokseen ja resurssien vähenemiseen, kuin myös luonnon monimuotoisuuteen. Vuonna 2015 Alma Median käyttämästä sanomalehtipaperista 86 prosenttia (2014: 75 %) sisälsi kierrätyskuitua. Kaikesta Alma Median painoissa käytetystä sanomalehtipaperimassasta kierrätyskuidun osuus oli 43 prosenttia (2014: 38 %). Myös kemikaali- ja painolevyvalinnoissa ympäristöasiat ovat keskeinen hankintaperuste.

Alma Media voi pienentää ekologista jalanjälkeään tehokkaasti myös muuttamalla omia tapojaan toimia. Yhtiössä on otettu viimeisen viiden vuoden aikana käyttöön uusia videoneuvottelujärjestelmiä sekä muita etätyöskentelyä helpottavia välineitä, joiden ansiosta matkustuksen määrää ja ympäristöjalanjälkeä on saatu pienennettyä. 

Alma Median eri yksiköissä on yhteensä 23 asennettua videoneuvottelujärjestelmää. Sen lisäksi Alma Median sisäisiä video- tai puhelinpalavereita pidetään runsaasti Skype for Business -viestijärjestelmän välityksellä. Tilastojen mukaan videoneuvottelujärjestelmän tai Skype for Businessin välityksellä pidettiin vuonna 2015 vuonna joka kuukausi keskimäärin 600 sisäistä palaveria, mikä vastaa noin 7 000 kokoustuntia vuositasolla. Todellisuudessa luku oli huomattavasti tätäkin suurempi, sillä tilastoiduissa palaverimäärissä eivät ole mukana esimerkiksi pienet, pelkästään kahden hengen väliset viestijärjestelmäpalaverit.

Alma Media on myös viime vuosina onnistunut pienentämään merkittävästi tulostettavien sivujen määrää. Myös tässä on taustalla muutos toimintatavassa: tulostavien laitteiden määrää eri yksiköissä on vähennetty aiemmasta hieman alle 500 laitteesta nykyiseen 140 laitteeseen. Samanaikaisesti Alma Median työntekijät ovat ryhtyneet pysyvästi suosimaan pelkästään digitaalisessa muodossa olevia dokumentteja, joten tulostettujen sivujen määrä on vähentynyt 40 prosenttia nykyiseen noin 3,2 miljoonaan sivuun vuodessa.

Kestävä media -yritysvastuuohjelman tavoitteena on, että ekologisuus otetaan yhä vahvemmin osaksi myös ICT-hankintoja. Ympäristötutkimus osoitti, että ICT-laitteilla ja -infrastruktuurilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden tarkempi selvittäminen ja hillitseminen on erittäin tärkeää digitaalisen median käytön kasvaessa. 

Myös konsernin leasing-autokannan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä seurataan. Tavoitteeksi on asetettu keskipäästön vähentäminen 8 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2016 mennessä, ja tähän päästiin jo vuoden 2014 kuluessa. Vuonna 2015 konsernin autokannan keskimääräinen CO2-päästöluku oli 136 g CO2-ekvivalenttia* per kilometri (2014: 135g). Keväällä 2016 Alma Media tulee asettamaan uuden tavoitteen autokannan keskipäästöjen vähentämiseksi.

Ympäristövastuun avoin viestintä lisää tietoisuutta

Alma Media osallistuu aktiivisesti toimialan yhteisiin ympäristöponnistuksiin, kuten ViestinnänKeskusliiton (VKL) ja VTT:n Shape-tutkimukseen, jossa tarkastellaan ihmisten mediankäyttöä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kansainvälisesti Alma Media vei koko painetun ja digitaalisen median ympäristöasioita vahvasti eteenpäin teettämällään ja aktiivisesti viestimällään tutkimustyöllä.

Alma Media on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkostossa, jonka tavoitteena on luoda yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Vuonna 2015 Alma Media jatkoi aktiivista osallistumistaan verkoston toimintaan.

Ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteet

Katso taulukko – Ilmastonmuutoksen torjunta

Ympäristötunnusluvut

Katso taulukko – Ympäristötunnusluvut

*Hiilidioksidiekvivalentti on suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta eli kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastoa lämmittävää vaikutusta (Global Warming Potential). Hiilidioksidiekvivalentti saadaan muuntamalla muiden kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta eli globaalia lämmityspotentiaalia.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa