Taloudellinen kehitys

Alma Medialle vuosi 2015 oli hyvä toimintaympäristö huomioiden. Ulkomaan liiketoiminta kehittyi erinomaisesti itäisen Euroopan kansantalouksien hyvän kasvun myötä, mutta kotimaan markkinassa ei nähty toivottua elpymistä merkittävän tuloskäänteen aikaansaamiseksi.

Liikevaihto

Liikevaihto laski vuoden 2015 aikana 1,3 prosenttia 291,5 (295,4) miljoonaan euroon. Marraskuussa hankitun Talentum-konsernin vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 5,8 miljoonaa euroa. Tammikuussa hankitun JM Tiedon vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 3,4 miljoonaa euroa. Syyskuussa myydyn Alma360 -liiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon oli -3,6 milj. euroa ja vuoden 2015 aikana toteutuneiden Aluemedian myytyjen lehtien vaikutus liikevaihtoon on -9,8 miljoonaa euroa.

Alma Media on vienyt määrätietoisesti liiketoimintaansa ja henkilöstöään painetun median maailmasta kohti digitaalisia monimediapalveluita. Vuonna 2015 konsernin digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihdossa ylittyi 100 miljoonan euron rajapyykki, kasvua edelliseen vuoteen oli 8,7 prosenttia. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 35,3 prosenttia (32,0 %).

Sisältöliikevaihto laski 4,9 prosenttia 104,7 (110,1) miljoonaan euroon. Sisältöliikevaihdon lasku vertailukauden tasosta johtui painetun median levikkien pienenemisestä. Talentum-konsernin vaikutus sisältöliikevaihdon kasvuun oli 4,1 miljoonaa euroa.

Mainosmyynnin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia 146,9 (146,4) miljoonaan euroon. Painettujen lehtien mainosmyynti laski 10,2 prosenttia vertailukauden tasosta ja oli 66,2 (73,7) miljoonaa euroa. Verkkomainosmyynti kasvoi 11,0 prosenttia 80,7 (72,7) miljoonaan euroon.

Palveluliikevaihto oli 39,9 (38,8) milj. euroa. Palveluliikevaihtoon sisältyvät mm. Kauppalehti Tietopalveluiden, lokakuussa myydyn asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma360:n ja E-kontaktin liiketoiminnot sekä Alma Manun konsernin ulkoisille asiakkaille myydyt paino- ja jakelupalvelut. Palveluliikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Kauppalehti Tietopalveluiden sekä Alma Manun kasvanut liikevaihto.

Liikevoitto ja tilikauden tulos

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23,4 (21,4) miljoonaa euroa, 8,0 prosenttia (7,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 17,7 (20,7) miljoonaa euroa, 6,1 prosenttia (7,0 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -5,7 (-0,7) miljoonaa euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2015 lopussa 328,2 (256,1) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 42,5 prosenttia (42,6 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,35 (1,17) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi–joulukuussa 33,2 (26,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti erityisesti alentunut käyttöpääoman taso sekä alhaisemmat maksetut korot ja verot. Vuoden 2015 rahavirta ennen rahoitusta laski 11,1 (34,9) miljoonaan euroon, mihin vaikutti vuoden 2015 aikana toteutetut merkittävät yritysostot.

Konsernilla oli korollisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 90,6 (83,0) miljoonaa euroa. Joulukuun lopussa korollisista veloista rahoitusleasingvelkoja oli yhteensä 65,0 miljoonaa euroa ja lainoja rahoituslaitoksilta 25,6 miljoonaa euroa. Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 76,2 (71,1) miljoonaa euroa.

Alma Medialla on käytettävissä kaksi 20,0 miljoonan euron suuruista, sitovaa rahoituslimiittiä, joista oli 31.12.2015 käytettynä 15 miljoonaa euroa. Sen lisäksi yhtiöllä on 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelma oli 31.12.2015 kokonaan käyttämättä.

Alma Medialla ei ollut yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja 31.12.2015. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat olivat 0,3 (0,0) miljoonaa euroa.

Alma Median osake

Vuonna 2015 NASDAQ Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 9 668 430 Alma Median osaketta, mikä vastasi 12,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2015 oli 3,00 euroa. Vuoden 2015 aikana alin kaupankäyntikurssi oli 2,51 euroa ja ylin 3,25 euroa.

Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 247,1 miljoonaa euroa.

Tutustu ajankohtaiseen kurssitietoon täältä.

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 120 642 934 (179 932 379) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2014 pääoman palautus 0,12) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2015, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 885 982 (2014 pääoman palautus 9 058 422) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Alma Median pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteet ovat:

Alma Median
taloudelliset tavoitteet

2011

2012

2013

2014

2015

Tavoitetaso

Digitaalisen liiketoiminnan 
kasvu

16,3 %

36,8 %

8,4 %

11,9 %

8,7 %

> 15 %

Sijoitetun pääoman tuotto
ROI, %

25,7 %

13,8 %

10,0 %

9,8 %

6,9 %

> 15 %

Osinkosuhde*

103 %

45 %

50 %

63 %

92 %**

> 50 %

*Sisältää pääomanpalautuksen osakkeenomistajille.
** Perustuu hallituksen ehdotukseen yhtiökokoukselle.

Taloudelliset tavoitteet heijastavat Alma Median strategian ja liiketoiminnan kehittämisen painopisteitä. Pitkän aikavälin tavoitteisiin päästään kehittämällä digitaalista media- ja palveluliiketoimintaa ja parantamalla julkaisutoiminnan laatua ja kustannustehokkuutta sekä yhtiön että sijoittajan näkökulmasta optimaalisesti.